Stavebná a priestorová akustika

Stavebná a priestorová akustika

Nové materiály a konštrukčné systémy

Termín: 14. 10. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Pozývame vás na ďalší ročník odbornej, medzinárodnej konferencie zameranej na stavebnú a priestorovú akustiku. Získajte nové poznatky pre vašu prax a vyhnite sa zbytočným, často nezvratným chybám v procese navrhovania, projektovania a realizácie budov. Využite jedinečnú príležitosť nielen získať nové poznatky, ale aj nadviazať kontakty, partnerstvá a spolupráce, ktoré môžu posunúť váš biznis na nový level. Stavebníctvo čelí turbulentnej dobe, preto si nenechajte ujsť túto príležitosť!

Stačí sa zaregistrovať cez náš objednávkový formulár. Účasť na konferencii je ZDARMA!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Ciele konferencie:

Venujete dostatočnú pozornosť zvykovým vlastnostiam stavebných konštrukcií? Chyby v akustike sú jednou z najčastejších príčin reklamácie stavieb. Riešite zvukovú izoláciu u svojich stavieb správne? Získajte prehľad o akustických vlastnostiach rôznych materiálov a o technologických postupoch, ktoré zodpovedajú sprísneným štandardom. Preto sme si pre vás pripravili taký program, ktorý významne pomôže vašej praxi:

 • Upozorníme na najčastejšie akustické chyby v novostavbách a pri rekonštrukciách,
 • poradíme, ako pracovať s neomateriálmi a metamateriálmi,
 • zameriame sa aj na opätovné použitie štruktúr – Rippmanovu štruktúru.

Cielom konferencie je:

 • šíriť osvetu o význame a správnom návrhu priestorov z hľadiska akustiky,
 • predstaviť nové trendy, technológie, výrobky,
 • poukázať na najčastejšie chyby pri navrhovaní a realizácií budovy.

Prečo na konferencii nesmiete chýbať?

 • Zistite, načo si dať pozor pri navrhovaní, projektovaní a realizácií tak, aby boli zachované dobré akustické vlastnosti budov.
 • Spoznáte časté chyby realizácie a spôsoby, ako sa im vyvarovať.
 • Pozrieme sa na to, aké vlastnosti by mali mať výrobky, aby boli z pohľadu akustiky kvalitné.
 • Porovnáme prístupy vo svete a u nás a poukážeme na lokálne požiadavky výstavby.
 • Dozviete sa, aké sú dobré vs. zlé materiály v súvislosti s akustikou, aké sú trendy a nové poznatky vedy aplikovateľné v praxi.


Pre koho je konferencia určená?

Konferencia je určená najmä pre architektov, projektantov, akustikov, developerov, výrobcov materiálov, stavebných prvkov i interiérových doplnkov, stavbárov a stavebné firmy...

 

Organizátori podujatia

 

                                       

 

Generálny partner

Reklamný partner

                             

 

 

Konferenciu podporujú 

 

Program konferencie 

9.00 – 9.05 Otvorenie konferencie

9.05 – 9.15 MONIKA RYCHTÁRIKOVÁ: Odborný úvod do témy konferencie

Blok 1: Vplyv súčasných energetických požiadaviek na akustický komfort

9.15 – 9.35 VOJTECH CHMELÍK: Akustický komfort v priestoroch zastrešených ETFE vankúšmi

9.35 – 9.55 DANIEL URBÁN: Zatepľovacie systémy ETICS a ich zvukovoizolačné vlastnosti

9.55 – 10.15 MIROSLAV ZLIECHOVEC: Akustická pohoda budov a jej vplyv na vnútorné prostredie

10.15 – 10.30 Prestávka

Blok 2: Materiály so špeciálnymi akustickými vlastnosťami

10.30 - 10.50 ANDREA BISKUPIČOVÁ: Akustické vlastnosti recyklovaných materiálov na báze polymérov

10.50 – 11.30 MARTIN ČULÍK:  Zvuková pohltivosť dreva a materiálov na báze dreva

11.30-12:10  Prestávka

Blok 3: Problémy z praxe a panelová diskusia

12.10 – 12.30 LUKÁŠ ZELEM: Najčastejšie akustické chyby v novostavbách a pri

12.30 – 12.50 TOMÁČ GUNIŠ: Akustika škôl pohľadom architekta a projektanta

12.50 – 13.40 Riešenie problémov z praxe v kontexte predchádzajúcich prednášok

13:45 – 14:00 Záver a ukončenie konferencie

doc. Ing. Martin Čulík, PhD.

doc. Ing. Martin Čulík, PhD.

AKUSTIKA DREVENÝCH STAVIEB: ZVUKOVÁ POHLTIVOSŤ DREVA A MATERIÁLOV NA BÁZE DREVA
doc. Ing. Martin Čulík, PhD. je absolventom Inžinierskeho štúdia na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Momentálne pôsobí ako vysokoškolský učiteľ – docent na Katedre drevených stavieb TU vo Zvolene. Jeho výskum je orientovaný na zisťovanie mechanických, fyzikálnych a akustických vlastností materiálov pre špeciálne výrobky z dreva, najmä drevené hudobné nástroje, takisto na oblasť priestorovej a stavebnej akustiky v oblasti drevených stavieb. Aktívne publikuje na vedeckých konferenciách a vo vedeckých časopisoch registrovaných v medzinárodných databázach, je autorom a spoluautorom viacero Dizajn patentov. Bol tvorcom, členom a zástupca niekoľkých VEGA, KEGA, APVV projektov a projektov medzinárodnej spolupráce. Má za sebou absolvované trojmesačné zahraničné stáže na Professur Holzwissenschaften, ETH Zürich, Švajčiarsko a Zvukové studia, HAMU Praha, Česká republika. Je výkonný tajomník Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV (SKAS) a riadny člen Európskej akustickej asociácie (EAA – European Acoustics Association).

Vo výstavbe rodinných domov sa v čoraz väčšej miere začínajú presadzovať stavby z dreva a materiálov na báze dreva – nízkoenergetické a pasívne domy, a to kladie nové požiadavky na celý konštrukčný systém, statiku domov, na tepelné a akustické vlastnosti. Efektívne navrhnúť konštrukčný systém budovy drevenej stavby aj z pohľadu akustiky vhodne zvoleným materiálom, jeho hrúbkou a použitím optimálnej skladby rôznych dostupných materiálov je výhoda akusticky násobných konštrukcií. Drevo a produkty z dreva majú akustické vlastnosti, ktoré sa pri návrhu konštrukcie budovy, skladby jednotlivých konštrukčných častí a ich vzájomného prepojenia v násobnej konštrukcii, dajú vhodným spôsobom vylepšovať.

doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.

doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.

AKUSTICKÝ KOMFORT V PRIESTOROCH ZASTREŠENÝCH ETFE VANKÚŠMI
V súčasnosti architekt pri potrebe prekryť veľkoobjemový priestor strešnou konštrukciou. Siaha väčšinou po materiáloch, ktoré sú „tradičné“ a v našej spoločnosti zaužívané. Presklené zastrešenia majú výhody z hľadiska architektonicko-prevádzkového, avšak aj nevýhody z hľadiska akustiky a akustického komfortu. Prekrytie priestoru s veľkými rozmermi pomocou zasklenej konštrukcie má za následok celkové zvýšenie hladiny akustického tlaku v danom priestore a vzniku akustických artefaktov, akými je napríklad aj trepotavá ozvena. Zvuk odrážajúca strešná konštrukcia v kombinácii s jej nepriaznivým tvarom a ostatnými použitými materiálmi a celkovým objemom miestnosti, môže viesť k znehodnoteniu vizuálne atraktívneho priestoru z hľadiska akustickej pohody a následne k obmedzeniam v jeho plnohodnotnom využití. Pomocou čoraz viac používaných „moderných“ materiálov, pred ktorými majú mnohí stále rešpekt, dokážeme nepriaznivému zvyšovaniu hluku v priestore zabrániť. Samozrejme je dôležité hľadať vždy kompromis a brať ohľad na funkciu novovzniknutého priestoru.

Ing. Andrea Biskupičová

Ing. Andrea Biskupičová

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI RECYKLOVANÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE POLYMÉROV
Polyméry predstavujú jedny z najpoužívanejších materiálov súčasnosti. V stavebníctve sú často využívané ako izolačné materiály vďaka dobrým tepelno-izolačným vlastnostiam, ako súčasť náterov, fólií, ľahčených konštrukcií. Prednáška je zameraná na sledovanie zvukovej pohltivosti vybraných druhov polymérov pomocou impedančnej trubice.

Ing. Arch. Tomáš Guniš

Ing. Arch. Tomáš Guniš

AKUSTIKA ŠKÔL POHĽADOM ARCHITEKTA A PROJEKTANTA
Tomáš Guniš je absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave. V rokoch 2012-2013 pôsobil ako výkonný riaditeľ Slovenskej rady pre zelené budovy a v rokoch 2016 – 2019 ako vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií / hlavný architekt mesta Trnava. Dlhodobo sa venuje problematike udržateľnej architektúry a adaptácii miest na zmeny klímy. V súčasnosti pôsobí ako architektonický špecialista v spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.Akustika v školách je z pohľadu architekta dvojsečná zbraň. Na jednej strane zvýšené nároky na zrozumiteľnosť reči a tým aj času dozvuku kladú požiadavky na odbornosť architekta a jeho úzku spoluprácu so špecialistami z oblasti akustiky, na druhej strane súčasný sortiment akustických interiérových riešení poskytuje pestrú paletu dizajnových možností. Tým sa táto téma stáva výzvou, ale aj príležitosťou zároveň. Aké možnosti má teda dnes architekt? Stanú sa tieto riešenia trvalou súčasťou našich tried a škôl? Ako sa má architekt postaviť k školským budovám, kde je potrebné široké spektrum priestorov s rôznymi veľkosťami a diametrálne odlišnými požiadavkami, ako sú triedy, telocvične, školské kluby alebo jedálne?

Ing. Daniel Urbán, PhD.

Ing. Daniel Urbán, PhD.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY ETICS A ICH ZVUKOVOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI
Ing. Daniel Urbán, PhD.pôsobí ako odborný asistent na katedre materiálového inžinierstva a fyziky, STU v Bratislave. Špecializuje sa na výskum v oblasti stavebnej, priestorovej a urbanistickej akustiky, šírenia vibrácií a spolupodieľa sa na vývoji progresívnych meracích metód. Spolupracuje s akustickými laboratóriami KULeuven (Leuven - Belgicko), TGM (Viedeň-Rakúsko) a ČVUT (FEL-Praha). V posledných rokoch bol zapojený v medzinárodných projektoch COST, H2020, a Erasmus Plus International Mobility of Researchers in CTU a niekoľkých národných VEGA a APVV projektoch. Je spoluautorom jednej monografie. Svoje vedecké výstupy publikuje prevažne v zahraničných vedeckých časopisoch a konferenciách. Je členom Českej Akustickej Spoločnosti (ČAS), Európskej Akustickej Spoločnosti (EAA) a Medzinárodnej Spoločnosti Mladých Akustikov (YAN).

Medzi najčastejšie spôsoby znižovania energetickej náročnosti budov v našich klimatických podmienkach je pridanie tepelnej izolácie do skladby obvodového plášťa tzv. kontaktnými zatepľovacími systémami ETICS (z angl. External Thermal Insulation Composite System).
Z hľadiska akustiky, ETICS obyčajne zvýši zvukovú izoláciu fasády v oblasti vysokých frekvencií, avšak v oblasti nízkych, môže nepriezvučnosť poklesnúť, pretože je ovplyvnená rezonanciou zatepľovacieho systému. Na prednáške bude diskutovaná podstata vzniku tohto fenoménu a základné princípy ako sa s týmto problémom v praxi vysporiadať.

Ing. Lukáš Zelem, PhD.

Ing. Lukáš Zelem, PhD.

Lukáš Zelem je absolventom stavebnej fakulty STU v Bratislave. Počas svojho doktorandského výskumu študoval na KU Leuven v Belgicku a v rámci projektu H2020 - RISE „PaPaBuild“ pôsobil v akreditovanom akustickom laboratóriu vzdelávacieho inštitútu TGM vo Viedni. Aktuálne pôsobí na Stavebnej fakulte ako vedecký pracovník s postdoktorandským pracovným miestom. Venuje sa vedeckej práci v oblasti hodnotenia zvukovej izolácie stavebných konštrukcií.

Ing. Miroslav Zliechovec

Ing. Miroslav Zliechovec

AKUSTICKÁ POHODA BUDOV A JEJ VPLYV NA VNÚTORNÉ PROSTREDIE
Miroslav Zliechovec vyštudoval Technickú univerzitu vo Zvolene, so zameraním na Stavby a výrobky pre stavebníctvo. V súčasnosti pôsobí na pozícii Biznis development manažéra v spoločnosti Saint – Gobain. Má viac ako 10 ročné skúsenosti v oblasti produktového manažmentu a biznis developmentu na národnej a aj na medzinárodnej úrovni. Už 14 rokov pôsobí v medzinárodných korporátnych spoločnostiach pôsobiacich v stavebnom biznise. Technické vedomosti a dlhodobé skúsenosti s rôznymi stakeholdermi v rámci stavebného trhu transformuje do produktových a obchodných stratégií.
Venuje sa internému zavádzaniu nových prístupov a projektov, ktoré majú za cieľ prepájať trvalú udržateľnosť v stavebníctve a kvalitné prostredie pre užívateľov stavieb s obchodnými zámermi spoločnosti.

Vysoká akustická nepohoda je významným a častokrát neriešeným problémom rezidenčných budov na Slovensku. Veľký problém s akustikou však majú aj kancelárske budovy, budovy škôl a škôlok, nemocnice a zdravotnícke zariadenia. Na základe realizovaných meraní z rôznych druhov stavieb sme zistili často až dvojnásobné prekročenie prípustných úrovní akustického tlaku. Dobré akustické vlastnosti prostredia majú vysoký vplyv na zdravotný stav užívateľov budov, zároveň však aj ovplyvňujú väčšinu činností, ktoré v danej budove vykonávame. Zvýšený hluk z vnútorných alebo vonkajších zdrojov v bytoch a domoch ovplyvňuje našu schopnosť odpočívať a regeneráciu organizmu, nevhodné akustické podmienky v triedach a kanceláriách zase zvyšujú nároky na sústredenie, vedú k rýchlej únave a nekoncentrácií zamestnancov, žiakov aj pedagógov a celkovo sťažujú výukový a pracovný proces. Je preukázané, že v zdravotníckych zariadeniach má zlepšenie akustických vlastnostní priestorov vplyv na dĺžku hospitalizácie. Z uvedeného vyplýva, že akustické parametre sú jedným z najdôležitejších parametrov vnútorného komfortu.

prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.

prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.

Monika Rychtáriková je prezidentkou Slovenskej akustickej spoločnosti a členkou rady Európskej akustickej spoločnosti. V roku 2015 získala na Slovensku ocenienie “vedkyňa roka” a prezentovala výsledky výskumu na prestížnej konferencii TEDx Bratislava.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout