Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len ako „OP“) v súlade s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka, v platnom znení (tento predpis ďalej len ako „obchodný zákonník“) podporne upravujú obsah zmluvných vzťahov, ktoré spoločnosť Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka, IČO 46 490 213, so sídlom Seberíniho 1, Bratislava, PSČ 821 03, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2046/B (spoločnosť Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka ďalej len ako „Spoločnosť“) uzatvára v rámci svojej podnikateľskej činnosti s tretími osobami - zákazníkmi (tieto osoby ďalej len ako „Zákazníci“, tieto zmluvné vzťahy ďalej len ako „Zmluvy“).
 2. Ustanovenia čl. I., II., III., a VII. týchto OP („všeobecné ustanovenia“) tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Zmluvy.
 3. Ustanovenia čl. IV., V., VI. týchto OP („osobitné ustanovenia“) tvoria neoddeliteľnú súčasť len tej Zmluvy, ktorej obsah zodpovedá príslušnému článku („osobitnému ustanoveniu“) týchto OP.

II. Prehlásenia pred uzatvorením Zmluvy

 1. Spoločnosť prehlasuje, že:
  1. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Zákazníka, Spoločnosť si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky),
  2. nepožaduje úhradu ceny pred poskytnutím plnenia (poskytnutím tovaru či služby Zákazníkovi), ak nie je ďalej v týchto OP uvedené či v Zmluve dohodnuté inak,
  3. ceny plnenia sú na webových stránkach Spoločnosti https://www.forum-media.sk/ (tieto webové stránky ďalej len ako „Web“) uvádzané:
   1. bez DPH,
   2. bez nákladov na zabalenie a dodanie tovaru (viď. poštovné a balné),
   3. vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.
  4. Zákazník – spotrebiteľ má právo od Zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom alebo mimo obchodných priestorov Spoločnosti odstúpiť v súlade so záväznými právnymi predpismi v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia zásielky (v prípade Zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru) alebo v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy (v prípade Zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby),
  5. v prípade odstúpenia od zmluvy znáša Zákazník – spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzatvorenú prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, náklady na vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou,
  6. Zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložený v elektronickom archíve Spoločnosti. Na žiadosť a proti úhrade prípadných nákladov Spoločnosť poskytne Zákazníkovi kópiu Zmluvy/daňového dokladu,
  7. s prípadnou sťažnosťou sa môže Zákazník obrátiť na Spoločnosť, a to na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., príp. orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, najmä na:
   1. Živnostenský úrad,
   2. Slovenskú obchodnú inšpekciu,
   3. Úrad na ochranu osobných údajov. 
   4. Spoločnosť nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaná žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení § 2 písm. s) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

III. Uzatvorenie Zmluvy a jej základný obsah

 1. Všetka prezentácia tovaru a služieb Spoločnosti, najmä prezentácia umiestnená na Webe (tovar a/alebo služby ponúkané Spoločnosťou ďalej len ako „plnenie“) je informatívneho charakteru a Spoločnosť nie je povinná uzatvoriť Zmluvu ohľadne daného plnenia.
 2. Objednávka plnenia musí byť písomná, objednávať plnenie je možné najmä nasledujúcimi spôsobmi (Spoločnosť odporúča uskutočňovať objednávky prostredníctvom Webu):
  1. prostredníctvom Webu,
  2. prostredníctvom elektronickej pošty doručenej na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Uzatvorením objednávky telefonicky potvrdzuje zákazník súhlas s obchodnými podmienkami.
  3. telefonicky. Uzatvorením objednávky telefonicky potvrdzuje zákazník súhlas s obchodnými podmienkami.
 3. Pred záväzným potvrdením objednávky uskutočnenej prostredníctvom Webu má Zákazník právo skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil.
 4. Zmluva je uzatvorená prijatím objednávky Spoločnosťou a potvrdením tejto skutočnosti Zákazníkovi. Uzatvorenie Zmluvy Spoločnosť neodkladne potvrdí Zákazníkovi informatívnym emailom na Zákazníkom zadaný email. 
 5. Pri platbe ceny plnenia je Zákazník povinný uvádzať variabilný symbol uvedený na daňovom doklade (faktúre) Spoločnosti.
 6. Ak nie je v týchto OP uvedené či v Zmluve dohodnuté inak, je cena za plnenie splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa vystavenia daňového dokladu (faktúry) Spoločnosťou.
 7. V prípade meškania Zákazníka so zaplatením ceny plnenia:
  1. vzniká Zákazníkovi povinnosť uhradiť Spoločnosti úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.
  2. Spoločnosť nie je povinná poskytnúť plnenie či jeho časť.
 8. Do doby poskytnutia plnenia Zákazníkovi je Spoločnosť oprávnená od Zmluvy odstúpiť. V takom prípade Spoločnosť vráti Zákazníkovi celú uhradenú cenu plnenia bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet, z ktorého bola platba prijatá, prípadne na žiadosť Zákazníka na iný účet ním určený.
 9. Ak objednáva Zákazník poskytnutie služby, ku ktorej sám poskytuje podklady (najmä ak objednáva zaistenie inzercie v tlačenom či elektronickom médiu vydávaným Spoločnosťou v zmysle ust. čl. VII. týchto OP a/alebo ak objednáva poskytnutie reklamného plnenia na konferenciu usporiadanú Spoločnosťou v zmysle ust. čl. VIII. týchto OP), je povinný zaistiť a v plnom rozsahu zodpovedá za to, že obsah ním poskytnutých podkladov:
  1. neporušuje právny poriadok Slovenskej republiky, dobré mravy, zásady poctivého obchodného styku ani všeobecne rešpektovaný etický kódex reklamy,
  2. neporušuje žiadnym spôsobom práva tretích osôb, najmä autorské práva či iné práva na ochranu duševného vlastníctva a práva na ochranu osobnosti či ochranu dobrého mena,
  3. nepoškodzuje dobré meno a/alebo oprávnené záujmy Spoločnosti.
  4. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie súvisiaceho plnenia, ak má dôvodne za to, že vyššie uvedené požiadavky obsah poskytnutých podkladov nespĺňa. V takom prípade Spoločnosť bezodkladne písomne oznámi Zákazníkovi odmietnutie plnenia vrátane odôvodnenia svojho postoja a vyzve Zákazníka k náprave (najmä poskytnutia podkladov, ktoré by nenapĺňali dôvody pre odmietnutie plnenia zo strany Spoločnosti). V prípade, že Zákazník neposkytne Spoločnosti súčinnosť k odstráneniu namietaných vád, nie je Spoločnosť povinná poskytnúť dotknutú časť objednaného plnenia. Nárok Spoločnosti na odmenu aj za tú časť plnenia, ktoré z takého dôvodu nebolo Zákazníkovi poskytnuté, zostáva nedotknutý.
 10. V prípade, že Zákazník objednáva tovar, a ak ďalej v týchto OP nie je uvedené či v Zmluve dohodnuté inak, platí, že:
  1. daňový doklad (faktúru) Spoločnosť pripojí k tovaru,
  2. tovar bude Zákazníkovi zaslaný doporučene prostredníctvom Slovenskej pošty, a to na adresu uvedenú v objednávke,
  3. záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Zákazníkom,
  4. ako doklad o záruke (záručný list) zakúpeného tovaru slúži daňový doklad (faktúra) Spoločnosti,
  5. pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak nestanoví osobitný právny predpis lehotu dlhšiu,
  6. Zákazník je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť obalu) podľa priloženého prepravného listu. Zákazník je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode so Zmluvou tým, že je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Zákazník od prepravcu prevezme, je povinný nevyhnutné poškodenie popísať v preberacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné neodkladne oznámiť e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., spísať s dopravcom protokol o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou Spoločnosti. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Zákazníka práva tovar reklamovať, umožňuje však Spoločnosti možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor so Zmluvou,
  7. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve Spoločnosti (výhrada vlastníctva), avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Zákazníka okamihom prevzatia tovaru Zákazníkom.
 11. Miestom pre uplatnenie vád plnenia je:
  1. v prípade tovaru doručovaného v Slovenskej republike alebo služby poskytnutej v Slovenskej republike adresa sídla Spoločnosti,
  2. v prípade tovaru doručovaného v Českej republike alebo služby poskytnutej v Českej republike adresa českej spoločnosti Nakladatelství Forum, s.r.o. v Českej republike.
 12. Eventuálne poskytnuté zľavy sa nesčítavajú, ak nie je výslovne uvedený opak. Zľavu nie je možné uplatniť na plnenie, ktoré je zaradené do akčnej ponuky, ak nie je výslovne uvedený opak.

IV. Zmluva o účasti na vzdelávacej akcii

 1. Ustanovenia tohto čl. IV. OP sa aplikujú len na Zmluvy, na základe ktorých Spoločnosť poskytuje Zákazníkovi službu – umožňuje mu účasť na vzdelávacej akcii. Spoločnosť ponúka najmä tieto formáty vzdelávacích akcií:
  1. seminár - jednodenný či viacdenný prezenčný vzdelávací program,
  2. webinár - živo vysielaný seminár cez internet, ktorý účastník sleduje na svojom počítači,
  3. emailový seminár (e-seminár“) - dištančný seminár, v rámci ktorého sú Zákazníkovi emailom poskytované v pravidelných časových intervaloch (spravidla s odstupom jedného týždňa) písomné podklady týkajúce sa jednotlivých výukových lekcií,
  4. konferencie - jednodenná či viacdenná vzdelávacia, informačná a diskusná akcia,
  5. dištančný dlhodobý vzdelávací kurz - spravidla niekoľko týždenný až niekoľko mesačný vzdelávací kurz zahrňujúci kombináciu rôznych foriem vzdelávania, z ktorých väčšina je dištančná,
  6. školenia na mieru,
  7. vyššie zmienené ďalej len ako „vzdelávacie akcie“.
 2. Objednávka musí dostatočne jasne vymedziť vzdelávaciu akciu, na ktorú je objednávaná účasť.
 3. Splatnosť daňového dokladu (faktúry) je 7-10 dní.
 4. Zákazník môže od Zmluvy odstúpiť doručením písomného odstúpenia Spoločnosti. V prípade, že Zákazník odstúpi od Zmluvy v lehote:
  1. viac než sedem (7) kalendárnych dní pred plánovaným dátumom vzdelávacej akcie, resp. jej zahájenia, prináleží Spoločnosti odstupné vo výške 50% ceny objednaného plnenia,
  2. menej než sedem (7) kalendárnych dní pred plánovaným dátumom vzdelávacej akcie, resp. jej zahájenia, prináleží Spoločnosti odstupné vo výške 100% ceny objednaného plnenia, Zákazník je ale oprávnený určiť za seba náhradníka, ktorý bude plnenie čerpať namiesto neho.
  3. Odstupné je vždy vypočítané z ceny bez zohľadnenia akýchkoľvek zliav (v prípade, že dôjde k odstúpeniu Zákazníka od Zmluvy, nárok na eventuálne poskytnutú zľavu od začiatku zaniká).
 5. Spoločnosť si vyhradzuje právo:
  1. usporiadanie vzdelávacej akcie kedykoľvek zrušiť. V takom prípade Spoločnosť bezodkladne vráti celú uhradenú cenu Zákazníkovi,
  2. špecifikácie a parametre vzdelávacej akcie kedykoľvek zmeniť. Eventuálne zmeny budú Zákazníkovi oznámené prostredníctvom Webu, prípadne prostredníctvom ďalších informačných kanálov (najmä emailom),
  3. obmedziť či úplne vylúčiť z účasti na vzdelávacej akcii Zákazníka, ktorý sa bude správať nevhodným spôsobom (napr. zneužívanie chatovacích okien v priebehu webinára k iným účelom než kladenie otázok lektorovi a podobne).
 6. Po absolvovaní vzdelávacej akcie bude Zákazníkovi poskytnutý certifikát o absolvovaní, ktorý bude Zákazníkovi zasielaný v elektronickej podobe na e-mail uvedený v objednávke. Certifikát o absolvovaní dištančného vzdelávacieho kurzu je ďalej podmienený úspešným vypracovaním záverečného písomného či online testu, alebo vypracovaním zadanej úlohy. Pri neúspešnom vypracovaní je možné zažiadať o spoplatnené opakovanie testu.
 7. Zákazník je povinný uplatniť akékoľvek vady najviac v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa konania vzdelávacej akcie, inak jeho práva z týchto vád zanikajú. Reklamácia vád musí obsahovať popis vytýkaných vád. V prípade vád, za ktoré zodpovedá Spoločnosť a ktoré Zákazník riadne a včas uplatní, vzniká Zákazníkovi nárok na primeranú zľavu z ceny plnenia. 

V. Zmluva o predplatnom časopisu, elektronického časopisu a portálu

 1. Ustanovenia tohto čl. V. OP sa aplikujú len na Zmluvy, na základe ktorých Spoločnosť poskytuje Zákazníkovi tovar – jednotlivé vydania („čísla“) časopisov vydaných v priebehu dohodnutej doby (predplatného obdobia).
 2. Objednávka musí dostatočne jasne vymedziť časopis, elektronický časopis či portál, ktorého predplatné je objednávané.
 3. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, platí, že prvé vydanie („číslo“) časopisu či elektronického časopisu, ktoré je v rámci predplatného objednávané, je vydaním („číslom“), ktoré bude vydané bezprostredne po dátume uzatvorenia Zmluvy. Predplatné pre portál začína bežať v deň uskutočnenia objednávky.
 4. Daňový doklad (faktúru) Spoločnosť pripojí k prvému číslu časopisu či elektronickému časopisu, ktorý je Zákazníkovi zasielaný. Faktúra k portálu bude zákazníkovi poslaná elektronicky.
 5. Doba predplatného činí jeden (1) rok.
 6. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, a to aj opakovane. V prípade, že Zákazník nemá záujem o obnovu predplatného, musí Spoločnosť písomne informovať, a to najneskôr v lehote 6 týždňov pred uplynutím aktuálneho obdobia predplatného.
 7. Zákazník je povinný uplatniť akékoľvek vady najneskôr v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia časopisu, elektronického magazínu či prístupových údajov na portál,inak jeho práva z vád zanikajú. Reklamácia vád musí obsahovať popis vytýkaných vád. V prípade vád, za ktoré zodpovedá Spoločnosť a ktoré Zákazník riadne a včas uplatní, vzniká Zákazníkovi nárok na výmenu poškodeného časopisu za nezávadný oproti vráteniu poškodeného, prípadne zľavu z ceny časopisu, ak nie je výmena možná.

VI. Zmluva o kúpe aktualizovanej publikácie či prístupu k nej

 1. Ustanovenia tohto čl. VI. OP sa aplikujú len na Zmluvy, na základe ktorých Spoločnosť poskytuje Zákazníkovi tovar – aktualizovanú publikáciu. Aktualizovanou publikáciou sa rozumie publikácia, ktorej obsah je priebežne doplňovaný a/alebo aktualizovaný. Aktualizované publikácie môžu mať buď fyzickú podobu (najmä tzv. „loose-leaf“ publikácie) alebo elektronickú podobu (v takom prípade môžu byť distribuované, vrátane aktualizácií, buď na dátovom nosiči, alebo prostredníctvom umožnenia vzdialeného prístupu).
 2. Objednávka musí dostatočne jasne vymedziť:
  1. aktualizovanú publikáciu, ktorá je objednávaná,
  2. podobu (fyzická/elektronická), v akej je aktualizovaná publikácia objednávaná.
 3. Objednaním aktualizovanej publikácie Zákazník objednáva:
  1. dodávku základného modulu aktualizovanej publikácie a súčasne
  2. budúce aktualizácie aktualizovanej publikácie, ktorých cena bude stanovená Spoločnosťou v závislosti najmä od rozsahu aktualizácie.
 4. Odber aktualizácie je možné kedykoľvek zrušiť písomným oznámením doručeným Spoločnosti Vyradenie zo zoznamu odoberateľov aktualizácií prebehne v lehote piatich (5) pracovných dní. Ukončením aktualizačného servisu Zákazník berie na vedomie, že údaje a informácie obsiahnuté v aktualizovanej publikácii nemusia byť postupom času v súlade s aktuálne platnou legislatívou, súvisiacimi predpismi a ďalším vývojom v príslušnej oblasti.
 5. Daňový doklad (faktúru) za základný modul/aktualizácie aktualizovanej publikácie Spoločnosť:
  1. pripojí k základnému modulu/aktualizácii,
  2. pripojí k médiu so základným modulom/aktualizáciou,
  3. vystaví po umožnení vzdialeného prístupu k základnému modulu/aktualizácii.
 6. Spoločnosť neprijme späť aktualizáciu:
  1. ak je porušený originálny ochranný obal či bezpečnostná pečať u elektronických nosičov,
  2. ak predstavuje lehota medzi doručením aktualizácie Zákazníkovi a jej vrátením Spoločnosti viac než 20 dní,
  3. ak to nie je z povahy veci možné (ak došlo k poskytnutiu aktualizácie poskytnutím vzdialeného prístupu k nej).
 7. V prípadoch uvedených v bode VI. 6. je Spoločnosť oprávnená požadovať úhradu ceny aktualizácie a aktualizácia bude (ak je to z povahy veci možné) vrátená Zákazníkovi. 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Otázky výslovne neupravené týmito OP a/alebo Zmluvou sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 2. Spracovanie osobných údajov Spoločnosťou prebieha v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie Zmluvy, plnenie zákonných povinností Spoločnosti, ochranu oprávnených záujmov Spoločnosti a pre využitie na marketingové účely Spoločnosti. Podrobnosti o spracovávaní osobných údajov Spoločnosťou, o jej ochrane a o právach zákazníkov vyplývajúcich z poskytnutia ich osobných údajov na spracovanie Spoločnosťou sú v podrobnostiach popísané v Zásadách spracovania osobných údajov, ktorých znenie je k dispozícii tu.
 3. V prípade rozporu Zmluvy a týchto OP má prednosť ustanovenie obsiahnuté v Zmluve.
 4. V prípade rozporu „všeobecného ustanovenia“ týchto OP (čl. I., II., III., a IX. týchto OP) s „osobitným ustanovením“ týchto OP (čl. IV., V., VI., VII. a VIII.) má prednosť ustanovenie obsiahnuté v „osobitných ustanoveniach“.
 5. Tieto OP sú platné a účinné od 14.12.2018. Sú k dispozícii v sídle a prevádzkach Spoločnosti alebo elektronicky na www.forum-media.sk  
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout