Susedské spory v obci

Susedské spory v obci

Riešenia konfliktov obyvateľov obce v praxi

Termín: 22. 1. 2024
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Na obce (obecné úrady) sa často obracajú obyvatelia so svojimi podaniami smerujúcimi voči susedom a domáhajú sa ochrany svojich práv pred rôznymi zásahmi ako je napr. obťažovanie hlukom, zápachom, tuhými a tekutými odpadmi, zvieratami a pod. Alebo sa domáhajú zásahu obce pri potrebe vstupu na susednú nehnuteľnosť. Ako z pohľadu obce postupovať a ako riešiť tieto žabomyšie vojny? Prihláste sa na seminár!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Na obce (obecné úrady) sa často obracajú obyvatelia so svojimi podaniami smerujúcimi voči susedom a domáhajú sa ochrany svojich práv pred rôznymi zásahmi ako je napr. obťažovanie hlukom, zápachom, tuhými a tekutými odpadmi, zvieratami a pod. Alebo sa domáhajú zásahu obce pri potrebe vstupu na susednú nehnuteľnosť (napr. oprava komína), alebo uloženia povinnosti, aby sused odstránil zo svojej záhrady presahujúce konáre, korene, aby svoj pozemok oplotil, pretože jeho zvieratá voľne pobehujú a pod.

Tieto podania sú často nesprávne označené (a vybavované) ako sťažnosť hoci pri náležitom použití ustanovení zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, vôbec nejde o sťažnosť.

Problematiku susedských vzťahov upravuje Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a susedské spory patria najmä do pôsobnosti súdov.

Občiansky zákonník však umožňuje, aby v určitých prípadoch ochranu a pomoc poskytla obec a to podľa § 5 Občianskeho zákonníka, ktorý znie:

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

V téme je na konkrétnych prípadoch vysvetlené, kedy a ako môže ochranu poskytnúť obec a kedy už obec nie je oprávnená zasiahnuť a účastníkov  konania je potrebné odkázať na súd alebo podanie postúpiť na iný orgán štátnej správy.

Cieľ online seminára:

Ponúknuť starostom a zamestnancom obce (pracovníkom obecných úradov a prípadne aj príslušníkom obecných polícií) výklad príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka tak, aby obce vedeli správne posúdiť podania týkajúce sa susedských sporov, aby riešili vzťahy medzi susedmi len v tých medziach, ako im to umožňuje Občiansky zákonník a nezasahovali do kompetencií súdov.

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

 • starostovia obcí (najmä novozvolení)
 • zamestnanci obecných úradov, ktorí pôsobia na rôznych úsekoch, pri ktorých môže dôjsť k sporom medzi susedmi (napr. oblasť životného prostredia, stavebného poriadku, podnikania a pod.)
 • hlavní kontrolóri
 • náčelníci a príslušníci obecných (mestských) polícií

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

 

 

 

Program online seminára (9.00–15.00)

  • Občianskoprávne vzťahy (právna úprava, vznik, zmena a zánik občianskoprávnych vzťahov, predmet občianskoprávnych vzťahov: pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, ochrana občianskoprávnych vzťahov)
  • Vlastnícke právo (pojem vlastníctva, užívacie práva odvodené od vlastníckeho práva, ochrana vlastníckeho práva
  • Zákonné obmedzenia vlastníckeho práva (susedské práva)
  • Ohrozenie susednej nehnuteľnosti úpravami pozemku alebo stavby
  • Imisie, t. j. obťažovanie hlukom, vibráciami, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a pachmi, tienením a svetlom; odňatie výhľadu, obťažovanie pevnými a tekutými odpadmi, včelami, hmyzom, hlodavcami a holubmi, obťažovanie šírením buriny, chorobami rastlín, pesticídmi, padaním lístia a ihličia a pod.)
  • Vnikanie chovaných zvierat na susedný pozemok
  • Odstraňovanie koreňov a vetiev presahujúcich na susedný pozemok
  • Povinnosť oplotiť pozemok
  • Povinnosť umožniť vstup na pozemok a vstup na susednú nehnuteľnosť podľa stavebného zákona
  • Stavba na cudzom pozemku – neoprávnená stavba v zmysle Občianskeho zákonníka a nepovolená stavba podľa stavebného zákona
  • Vecné bremená – pojem a druhy vecných bremien, vznik a zánik vecného bremena, vydržanie vecného bremena (napr. práva prechodu cez pozemok)
  • Ochrana susedských práv
  • Súdna ochrana susedských práv
  • Ochrana poskytovaná orgánmi verejnej správy
  • Svojpomoc
  • Ochrana susedských práv podľa trestnoprávnych predpisov
  • Ochrana pokojného stavu poskytovaná obcou (§ 5 Občianskeho zákonníka)
  • Postup obce v konaní o ochranu pokojného stavu
  • Riešenie susedského sporu dohodou – zmierom
  • Riešenie susedského sporu predbežným opatrením
  • Zamietnutie návrhu na ochranu pokojného stavu
  • Zastavenie konania o návrhu na ochranu pokojného stavu

JUDr. Helena Spišiaková

JUDr. Helena Spišiaková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1984 vykonala aj rigoróznu skúšku. V roku 1983 nastúpila ako referent na odbore výstavby a územného plánovania vtedajšieho Mestského národného výboru v Nitre.V rokoch 1991 až 2001 absolvovala viaceré vzdelávacie podujatia v zahraničí (Nemecko, Veľká Británia, Dánsko, USA, Holandsko), ktoré boli zamerané na samosprávu a získala certifikáty od rôznych inštitúcií (napr. Nadácia vzdelávania samosprávy SR v Bratislave, Local Self Government Assistace Center v Bratislave, International City/County Management Association Washington, The United States Agency for International Development, Schweizerischer Städteverband, Mundi Unternehmen Beratung). Bola odborným garantom a autorom učebných textov viacerých vzdelávacích projektov akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR (Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov, Základy správneho konania v podmienkach samosprávy, Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov v podmienkach miestnej samosprávy).

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout