ŠTÁTNY STAVEBNÝ DOHĽAD a prejednávanie STAVEBNÝCH PRIESTUPKOV a SPRÁVNYCH DELIKTOV

ŠTÁTNY STAVEBNÝ DOHĽAD a prejednávanie STAVEBNÝCH PRIESTUPKOV a SPRÁVNYCH DELIKTOV

S prechodom kompetencií na nové stavebné úrady

Termín: 23. 3. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Štátny stavebný dohľad (skratka „ŠSD“) plní funkciu štátnej inšpekcie a jeho úlohou je zabezpečovať ochranu verejného záujmu najmä z hľadiska ochrany životného prostredia, kontrolovať dodržiavanie štátnej technickej politiky vo výstavbe a zabezpečovať dodržiavanie poriadku a disciplíny pri výstavbe. Ako sa naň pripraviť?

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Starý stavebný zákon č. 50/1976 Zb. bude s účinnosťou od 1. apríla 2024 zrušený a nahradený novými predpismi, ktorými sú zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe. Obce ako stavebné úrady budú ešte do 31. marca 2024 postupovať podľa starého stavebného zákona resp. potom delimitujú nevybavené spisy vrátane prejednania stavebných priestupkov a správnych deliktov na nový stavebný úrad  do 30. apríla 2026.

V téme bude vysvetlený vzťah medzi štátnou správou a samosprávou a obce dostanú základné informácie o prechode kompetencií z obcí na nové stavebné úrady podľa novej legislatívy, a tiež odpovede na otázky: Kedy vzniknú nové stavebné úrady? Kde budú sídliť nové stavebné úrady? Prejdú zamestnanci obcí na nové stavebné úrady? Aké kompetencie zostanú obciam? Dokedy a ako budú obce fungovať ako stavebné úrady?

Štátny stavebný dohľad (skratka „ŠSD“) plní funkciu štátnej inšpekcie a jeho úlohou je zabezpečovať ochranu verejného záujmu najmä z hľadiska ochrany životného prostredia, kontrolovať dodržiavanie štátnej technickej politiky vo výstavbe a zabezpečovať dodržiavanie poriadku a disciplíny pri výstavbe.

Stavebný zákon v ustanoveniach § 98 až 104 upravuje, kto ŠSD vykonáva, oprávnenia orgánu ŠSD a jeho ďalší postup v prípade, ak zistí na stavbe závadu alebo porušenie ustanovení stavebného zákona, prípadne ďalších predpisov.

Na výkon ŠSD nadväzujú ustanoveniach § 105 a § 106 stavebného zákona, ktoré upravujú skutkové podstaty priestupkov a správnych deliktov, t. j. prípady porušenia stavebného zákona a určujú tiež sankcie (pokuty).

Orgány prokuratúry vykonávajúce tzv. prokurátorský dozor nad tým, ako samospráva vykonáva prenesenú pôsobnosť štátnej správy na úseku stavebného poriadku často konštatujú, že stavebné úrady nie vždy postihujú porušenie stavebného zákona a často sú napr. „čierne“ stavby legalizované bez toho, aby stavebníkovi bola uložená pokuta.

Prejednávanie priestupkov a správnych deliktov je povinnosťou, ktorá pre obec ako stavebný úrad vyplýva zo zákona a v prípade, ak obec tak nekoná, tak prokurátor je oprávnený podať obci upozornenie.

Stavebný zákon stanovuje, že

 • na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch t. j. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
 • na správne delikty a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní t. j. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

            Vzhľadom na to, že ide o predpisy mimo stavebného zákona, témou seminára je práve úprava postupu stavebného úradu od začatia konania až po vydanie rozhodnutia vo veci priestupkov a správnych deliktov, a to vrátane vymáhania uložených pokút.

            Okrem toho novela Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) s účinnosťou od 1. novembra 2011 zaviedla aj dve nové skutkové podstaty trestných činov a to ustanovenie

 • § 299a  Neoprávnené uskutočňovanie stavby
 • § 348 ods. 1 písm. l) Marenie výkonu úradného rozhodnutia (t. j. uskutočňovanie stavebných prác napriek právoplatnému rozhodnutiu, ktorým sa zakazuje pokračovať v stavebných prácach)

Ak sa pri ŠSD alebo v priestupkovom konaní zistí, že nejde o priestupok ale o trestný čin, je povinnosťou stavebného úradu postúpiť vec orgánom činným v trestnom konaní.

Cieľ online seminára:

Ponúknuť zamestnancom stavebných úradov výklad príslušných ustanovení stavebného zákona, zákona o priestupkoch a ďalších súvisiacich predpisov tak, aby výkon ŠSD a následné priestupkové konania a konania o správnych deliktoch, vedené obcou spĺňali kritériá zákonnosti a boli v súlade so základnými zásadami a pravidlami správneho konania  a priestupkového konania.

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

 • zamestnanci obecných úradov ktorí majú v náplni práce kompetencie obce na úseku stavebného poriadku,
 • starostovia obcí (najmä novozvolení).

Ďalšie informácie:

Účastníci seminára dostanú študijné materiály vypracované lektorom, a to:

 • Vzťah štátna správa a samospráva a prechod kompetencií stavebných úradov podľa novej legislatívy,
 • podrobné poznámky k téme Štátny stavebný dohľad a prejednávanie priestupkov a správnych deliktov,
 • VZORY správnych aktov vydávaných orgánmi ŠSD pri vykonávaní ŠSD.

Ďalším študijným materiálom je publikácia Zákon o priestupkoch - komentár, 2. vydanie (v ktorej sú aj VZORY na prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov);

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

 

 

 

Program online seminára (9.00 – 15.00)

 • Štátny stavebný dohľad (poverenie na ŠSD, oprávnenia orgánu ŠSD, vstup na nehnuteľnosti, povinnosti stavebníka resp. vlastníka stavby, záznam o vykonaní ŠSD, výzva na odstránenie zistenej závady, zastavenie prác na stavbe)
 • Základné pojmy priestupkového práva (definícia priestupku, zavinenie, osoby vyňaté z pôsobnosti zákona, sankcie, zánik zodpovednosti za priestupok - premlčanie)
 • Výkon ŠSD ako objasňovanie priestupkov a správnych deliktov (príslušnosť na objasňovanie priestupkov, podnet na vykonanie ŠSD, oprávnenia orgánu ŠSD pri objasňovaní, ukončenie objasňovania, odloženie veci, predloženie veci na prejednanie priestupku, odovzdanie veci na prejednanie správneho deliktu, odovzdanie veci orgánom činným v trestnom konaní)
 • Konanie o priestupkoch (príslušnosť a súčinnosť správnych orgánov, spoločné konanie, odloženie veci, začatie konania, postúpenie veci, účastníci konania, ústne pojednávanie, zastavenie konania, rozhodnutie o priestupku, náhrada škody, úhrada trov konania, doručovanie, odvolanie, výkon rozhodnutia – vymáhanie nezaplatených pokút)
 • Priestupky podľa 105 stavebného zákona (jednotlivé skutkové podstaty)
 • Prejednávanie správnych deliktov obcou (pojem správneho deliktu, objektívna zodpovednosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, príslušnosť obce, prejednanie správneho deliktu v správnom konaní, rozhodnutie o pokute)
 • Správne delikty podľa 106 stavebného zákona (jednotlivé skutkové podstaty)
 • Lehoty na ukladanie pokút a vymáhanie nezaplatených pokút
 • Správna žaloba vo veciach správneho trestania podľa Správneho súdneho poriadku;
 • Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre.

JUDr. Helena Spišiaková

JUDr. Helena Spišiaková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1984 vykonala aj rigoróznu skúšku. V roku 1983 nastúpila ako referent na odbore výstavby a územného plánovania vtedajšieho Mestského národného výboru v Nitre.V rokoch 1991 až 2001 absolvovala viaceré vzdelávacie podujatia v zahraničí (Nemecko, Veľká Británia, Dánsko, USA, Holandsko), ktoré boli zamerané na samosprávu a získala certifikáty od rôznych inštitúcií (napr. Nadácia vzdelávania samosprávy SR v Bratislave, Local Self Government Assistace Center v Bratislave, International City/County Management Association Washington, The United States Agency for International Development, Schweizerischer Städteverband, Mundi Unternehmen Beratung). Bola odborným garantom a autorom učebných textov viacerých vzdelávacích projektov akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR (Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov, Základy správneho konania v podmienkach samosprávy, Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov v podmienkach miestnej samosprávy).

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout