Riešenie OBČIANSKOPRÁVNYCH námietok v stavebnom konaní na NOVÝCH STAVEBNÝCH ÚRADOCH

Riešenie OBČIANSKOPRÁVNYCH námietok v stavebnom konaní na NOVÝCH STAVEBNÝCH ÚRADOCH

Vlastnícke práva • Stavebné konania • Občianskoprávne vzťahy • Nové stavebné úrady

Termín: 20. 4. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Koľko problémových stavebných konaní má na stole váš úrad? Riešite rôzne občianskoprávne peripetie pri povoľovaní alebo zmene stavby? Ako nestratiť hlavu a ostať profesionál v podobných situáciách? Zachráni vás len znalosť zákona a vašich kompetencií. Prinášame vám preto seminár, v ktorom vám lektorka, JUDr. Helena Spišiaková vysvetlí všetky špecifiká v stavebnom konaní. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Starý stavebný zákon č. 50/1976 Zb. bude s účinnosťou od 1. apríla 2024 zrušený a nahradený novými predpismi, ktorými sú zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe. Obce ako stavebné úrady budú ešte do 31. marca 2024 postupovať podľa starého stavebného zákona resp. potom delimitujú nevybavené spisy vrátane ohlásení na nový stavebný úrad  do 30. apríla 2026.

V téme bude vysvetlený vzťah medzi štátnou správou a samosprávou a obce dostanú základné informácie o prechode kompetencií z obcí na nové stavebné úrady podľa novej legislatívy, a tiež odpovede na otázky: Kedy vzniknú nové stavebné úrady? Kde budú sídliť nové stavebné úrady? Prejdú zamestnanci obcí na nové stavebné úrady? Aké kompetencie zostanú obciam? Dokedy a ako budú obce fungovať ako stavebné úrady?

Stavebné úrady vykonávajúce konania podľa stavebného zákona často riešia námietky účastníkov, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu.

Najčastejšie sa takéto námietky vyskytujú v súvislosti s územným alebo stavebným konaním, kedy najmä vlastníci susedných nehnuteľností namietajú voči povoľovanej stavbe. Ich námietky napr. o tom že stavba bude tieniť, spôsobovať hluk, naruší ich pohodu bývania, súkromie a pod. majú tzv. občianskoprávny charakter, pretože ich úprava je obsiahnutá v Občianskom zákonníku.

Okrem toho stavebný zákon vo viacerých svojich ustanoveniach odkazuje na Občiansky zákonník, ktorý upravuje medzi iným aj vlastnícke právo, susedské práva, vzťahy medzi spoluvlastníkmi, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vecné bremená, vydržanie, nájomné vzťahy, náhradu škody a pod.

Cieľ online seminára:

Ponúknuť zamestnancom stavebných úradov výklad tých ustanovení Občianskeho zákonníka ktoré sa najčastejšie vyskytujú v konaniach podľa stavebného zákona, a tiež objasniť postup stavebného úradu pri riešení občianskoprávnych námietok.

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

 • starostovia obcí (najmä novozvolení)
 • zamestnanci obecných (mestských) úradov, ktorí majú v náplni práce kompetencie obce na úseku stavebného poriadku,

Študijné materiály:

Účastníci seminára dostanú študijné materiály vypracované lektorom, a to:

 • Vzťah štátna správa a samospráva a prechod kompetencií stavebných úradov podľa novej legislatívy
 • podrobné poznámky k téme Občianskoprávne námietky v stavebnom konaní,
 • VZORY správnych aktov (zápisníc a rozhodnutí) vydávaných obcou ako stavebným úradom pri riešení občianskoprávnych námietok

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

 

Program seminára od 9:00 do 14:00

 • Občianskoprávne vzťahy - právna úprava, vznik, zmena a zánik občianskoprávnych vzťahov, predmet občianskoprávnych vzťahov: pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, ochrana občianskoprávnych vzťahov,
 • Vlastnícke právo - pojem vlastníctva, nadobúdanie vlastníckeho práva, ochrana vlastníckeho práva, spoluvlastníctvo – pojem a druhy,
 • Podielové spoluvlastníctvo - obsah  a subjekt spoluvlastníckeho práva, predmet  spoluvlastníctva, vznik podielového spoluvlastníctva, spoluvlastnícke podiely, právne úkony spoluvlastníkov, zánik spoluvlastníctva,
 • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (skratka „BSM“) - vznik BSM, predmet BSM, právo spoločného užívania veci manželmi, BSM vo vzťahu k tretím osobám, zánik BSM,
 • Zákonné obmedzenia vlastníckeho práva (susedské práva) - povinnosti vlastníka veci (nehnuteľnosti), povinnosť oplotiť pozemok, povinnosť umožniť vstup na pozemok, vstup na susednú nehnuteľnosť podľa stavebného zákona,
 • Neoprávnená stavba v zmysle Občianskeho zákonníka a nepovolená stavba v zmysle stavebného zákona,
 • Práva k cudzím veciam - vecné bremená a ich druhy, vznik vecného bremena, vydržanie, zánik vecného bremena,
 • Ochrana osobnosti a súkromia - ochrana súkromia podľa občianskeho zákonníka, odstupové vzdialenosti a ochrana súkromia,
 • Postup stavebného úradu pri riešení občianskoprávnych námietok.

JUDr. Helena Spišiaková

JUDr. Helena Spišiaková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1984 vykonala aj rigoróznu skúšku. V roku 1983 nastúpila ako referent na odbore výstavby a územného plánovania vtedajšieho Mestského národného výboru v Nitre.V rokoch 1991 až 2001 absolvovala viaceré vzdelávacie podujatia v zahraničí (Nemecko, Veľká Británia, Dánsko, USA, Holandsko), ktoré boli zamerané na samosprávu a získala certifikáty od rôznych inštitúcií (napr. Nadácia vzdelávania samosprávy SR v Bratislave, Local Self Government Assistace Center v Bratislave, International City/County Management Association Washington, The United States Agency for International Development, Schweizerischer Städteverband, Mundi Unternehmen Beratung). Bola odborným garantom a autorom učebných textov viacerých vzdelávacích projektov akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR (Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov, Základy správneho konania v podmienkach samosprávy, Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov v podmienkach miestnej samosprávy).

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout