PRIESTUPKY A SPRÁVNE DELIKTY prejednávané obcou

PRIESTUPKY A SPRÁVNE DELIKTY prejednávané obcou

Priestupkové právo • Objasňovanie priestupkov • Blokové konanie

Termín: 3. 6. 2024
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

V rámci reformy verejnej správy dochádza k prechodu kompetencií zo štátnej správy na obce (mestá) a vyššie územné celky. Viete, aké sú nové povinnosti obce v priestupkovom konaní? Ako musíte riešiť priestupky a správne delikty v súlade so zákonom, ktorý bol niekoľko krát počas roka novelizovaný? Čo vám hrozí, ak nepostupujete v súlade s ním? Poznáte predpisy pri vymáhaní nezaplatených pokút?

Prihláste sa spolu s kolegom a získajte obaja zľavu 15 %!

239 EUR
bez DPH

 

Správne delikty sú protispoločenské konania uvedené v osobitných zákonoch, ktoré nie sú označené ako priestupok. Iné správne delikty sú založené prevažne na objektívnej zodpovednosti (zodpovednosti bez ohľadu na zavinenie) a smerujú väčšinou proti právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Napríklad ide o správne delikty podľa stavebného zákona, správne delikty na úseku ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok, na úseku zhromaždovacieho práva a pod.

Správnym deliktom je aj porušenie VZN obce právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie (§ 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). Správne delikty ako aj priestupky sa prejednávajú z úradnej povinnosti, t. j. zákon neponecháva na zvážení obce, či  konanie začne, alebo nie.

Priestupkové konanie aj konanie o správnom delikte sú osobitnými druhmi správneho konania a je potrebné, aby obce pri ich prejednávaní zachovávali zákonom stanovený postup, a tiež práva a povinnosti účastníkov konania upravené zákonom o priestupkoch, správnym poriadkom  a osobitnými zákonmi.

Ide o priestupky na úseku držania psov, priestupky na úseku školstva, na úseku ochrany nefajčiarov, stavebné priestupky, priestupky na úseku pohrebníctva a iné. Ďalšie priestupky, kde je daná pôsobnosť obce upravuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý bol v priebehu posledných rokov  niekoľkokrát novelizovaný.

Orgánom, ktorý vydáva rozhodnutie o priestupku je obec a vydaniu rozhodnutia predchádza správne konanie, ktoré zabezpečujú zamestnanci obecného úraduPríslušníci obecnej polície zas ukladajú blokové pokuty a vykonávajú tzv. objasňovanie priestupkov.

Cieľ online seminára:

Ponúknuť starostom a zamestnancom obce (pracovníkom obecných úradov a príslušníkom obecných polícií) zásadné informácie o priestupkoch a súvisiacich predpisov tak, aby priestupkové konania a konania o správnych deliktoch, ktoré patria podľa iných hmotnoprávnych predpisov do pôsobnosti obcí, spĺňali kritériá zákonnosti a boli v súlade so základnými zásadami a pravidlami správneho a priestupkového konania.

Komu je online seminár určený:

  • starostovia obcí (najmä novozvolení)
  • zamestnanci obecných úradov ktorí pôsobia na úseku napr. školstva a mládeže, stavebného poriadku, cestného hospodárstva, životného prostredia, verejného poriadku a pod. a  do pracovnej náplne ktorých patrí aj agenda prejednávania priestupkov a správnych deliktov
  • príslušníci obecných (mestských) polícií

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 1 mesiaca, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. 

 

Program seminára od 9:00 do 14:00

  • Základné pojmy priestupkového práva (definícia priestupku, zavinenie, vek a príčetnosť, pôsobnosť zákona, sankcie, osobitné ustanovenia pre mladistvých, zánik zodpovednosti za priestupok - premlčanie) 
  • Konanie o priestupkoch (príslušnosť a súčinnosť správnych orgánov, spoločné konanie, odloženie veci, začatie konania, postúpenie veci, účastníci konania, ústne pojednávanie, zastavenie konania, rozhodnutie o priestupku, náhrada škody, úhrada trov konania, doručovanie, odvolanie, rozkazné konanie, výkon rozhodnutia – vymáhanie nezaplatených pokút)
  • Osobitná časť zákona o priestupkoch (priestupky prejednávané obcou v blokovom konaní a objasňovanie priestupkov)
  • Ďalšie priestupky  a iné správne delikty v pôsobnosti obce (právne predpisy mimo zákona o priestupkoch v ktorých je určená príslušnosť obce na prejednanie priestupkov a správnych deliktov);
  • Prejednávanie iných správnych deliktov obcou (pojem iného správneho deliktu, objektívna zodpovednosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, príslušnosť obce, prejednanie iného správneho deliktu v správnom konaní, rozhodnutie o pokute, zastavenie konania, výkon rozhodnutia – vymáhanie nezaplatených pokút);
  • Správna žaloba vo veciach správneho trestania podľa Správneho súdneho poriadku;
  • Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre.

JUDr. Helena Spišiaková

JUDr. Helena Spišiaková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1984 vykonala aj rigoróznu skúšku. V roku 1983 nastúpila ako referent na odbore výstavby a územného plánovania vtedajšieho Mestského národného výboru v Nitre.V rokoch 1991 až 2001 absolvovala viaceré vzdelávacie podujatia v zahraničí (Nemecko, Veľká Británia, Dánsko, USA, Holandsko), ktoré boli zamerané na samosprávu a získala certifikáty od rôznych inštitúcií (napr. Nadácia vzdelávania samosprávy SR v Bratislave, Local Self Government Assistace Center v Bratislave, International City/County Management Association Washington, The United States Agency for International Development, Schweizerischer Städteverband, Mundi Unternehmen Beratung). Bola odborným garantom a autorom učebných textov viacerých vzdelávacích projektov akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR (Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov, Základy správneho konania v podmienkach samosprávy, Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov v podmienkach miestnej samosprávy).

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

239 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout