Ochrana ovzdušia: Nové právne predpisy pre firmy a organizácie pre rok 2024

Ochrana ovzdušia: Nové právne predpisy pre firmy a organizácie pre rok 2024

Časté chyby v povoleniach, evidencii či poplatkoch

Termín: 22. 2. 2024
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Problém znečisťovania ovzdušia sa netýka iba výrobných prevádzok, ale všetkých firiem, organizácií či subjektov verejnej správy, ako aj organizácií prevádzkujúcich vlastnú kotolňu či prevádzkovateľov budov vlastniacich chladiace a klimatizačné zariadenia. Na seminári získate praktické rady, ako správne postupovať, na čo nezabudnúť pri ochrane ovzdušia, aké máte oznamovacie povinnosti k chladivám, ako vypočítať poplatky za znečisťovanie ovzdušia a aký bude mať na zmeny vplyv nová legislatíva.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára Ochrana ovzdušia: Nové právne predpisy pre firmy a organizácie pre rok 2024 so zameraním najmä prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia je poskytnúť ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia. Základnými právnymi predpismi sú:

 • zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prijala Národná rada SR 17. februára 2023
 • zákon č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý bol prijatý 10. mája 2023.

Zákon o ochrane ovzdušia zrušil k tomuto termínu aj 10 vykonávacích právnych predpisov. Od 1. júla 2023 nadobudlo účinnosť 9 vykonávacích vyhlášok (vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. až č. 256/2023 Z. z. a  21. júla nadobudla platnosť vyhláška MŽP SR č. 299/2023 Z. z.)

Na seminári budú zdôraznené nové ustanovenia a zmeny v novom zákone oproti zákonu č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Účastníci seminára sa oboznámia aj novým zákonom č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Tento zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2024

Na seminári  budú stručne predstavené aj niektoré vykonávacie vyhlášky dôležité najmä z pohľadu prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Komu je seminár určený:

Seminár Ochrana ovzdušia: Nové právne predpisy pre firmy a organizácie pre rok 2024 je určený všetkým firmám a organizáciám, ktoré prevádzkujú zdroje znečisťovania ovzdušia, tzn. že nielen výrobným firmám v energetike, priemysle stavebných hmôt, metalurgii, chémii, strojárstve, poľnohospodárstve ale napr. všetkým organizáciám, ktoré prevádzkujú vlastnú kotolňu či prevádzkovateľom budov, ktorí vlastnia chladiace a klimatizačné zariadenia. Je určený širokému okruhu osôb, ktoré prevádzkujú tieto zdroje a pracovníkom, ktorí majú vo firmách a organizáciách v náplni starostlivosť o životné prostredie.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávku, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu troch mesiacov. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu

Program celodenného seminára (9,00 - 15.30 hod.):

 

Zákon č. 146/2023 Z. z. zo 17. 2. 2023 o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • základné ustanovenia zákona,
 • kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
 • národné záväzky znižovania emisií,
 • stacionárne zdroje a prípustná miera znečisťovania ovzdušia,
 • povoľovanie stacionárnych zdrojov,
 • povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
 • orgány ochrany ovzdušia a ich úlohy,
 • výkon štátnej správy v oblasti dozoru,
 • správne delikty a sankcie,
 • prílohy.

Zákon č. 190/2023 Z. z. zo 6. mája 2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

 • poplatková povinnosť,
 • výpočet poplatku,
 • oznamovanie údajov.

Vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje, (nahrádza vyhlášku MŽP SR č. 410/2012 Z. z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší):

 • spoločné ustanovenia vyhlášky,
 • členenie zariadení stacionárnych zdrojov,
 • požiadavky a podmienky na vykonávanie vybraných osobitných činností,
 • umiestňovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • plán riadenia zápachu a plán riadenia prašnosti.

Vyhláška č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia:

 • predmet úpravy,
 • požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie,
 • náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných   opatrení,
 • oznamovanie údajov do Národného emisného informačného systému,
 • obsah programu znižovania emisií zo stacionárneho zdroja.

Ing. Ľubomír Žiak

Ľubomír Žiak je erudovaným pracovníkovom štátnej správy ochrany ovzdušia. Zastupoval Slovenskú republiku vo Výkonnom orgáne dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, na stretnutiach strán Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu. V rámci Montrealského protokolu bol členom Implementačného výboru. Zastupoval Slovensko v Medzivládnom paneli pre zmenu klímy (IPCC) a tiež sa zúčastňoval konferencií strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout