Manuál verejného obstarávania v kocke Manuál verejného obstarávania v kocke

Manuál verejného obstarávania v kocke

Informácie, rady a praktické postupy pre obstarávateľov a dodávateľov

Naša praktická publikácia obsahuje najnovšie zmeny po novele zákona v roku 2024. Od 1. 1. 2024 sa zmenili finančné limity pri podlimitnej a nadlimitnej zákazke. Viete, ako správne určiť predpokladanú hodnotu zákazky? Od 31. 3. 2024 je povinné zavedenie profesionalizácie do verejného obstarávania. Ako prebiehajú skúšky u odborného garanta v roku 2024? A aké sú jeho nové vykonávané činnosti? Poznáte nový hodnotiaci nástroj procesu zákaziek? Ako správne vyhodnotiť splnenie podmienok účasti pri zákazke?

Naša praktická publikácia obsahuje najnovšie zmeny po novele zákona v roku 2024. Zmenili finančné limity pri podlimitnej a nadlimitnej zákazke. Viete, ako správne určiť predpokladanú hodnotu zákazky? Od 31. 3. 2024 je povinné zavedenie profesionalizácie do verejného obstarávania.Aké sú nové vykonávané činnosti odborného garanta? Poznáte nový hodnotiaci nástroj procesu zákaziek? V rámci prémiového vydania máte prístup na privátnu stránku s najaktuálnejšími informáciami a vzormi do praxe.

Autor:

Výhody prémiovej verzie

`

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

225 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Cieľom publikácie je poskytnúť užitočné informácie verejným obstarávateľom, obstarávateľom, ale aj uchádzačom.

Obstarávatelia nájdu v online zložke presné návody a postupy - krok za krokom od rozhodnutia o zákazke a spracovania súťažných podkladov až po vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy. Uchádzači tu získajú informácie na predkladanie ponuky, praktické rady a návody na prípravu dokladov a dokumentov, ktoré sú súčasťou prípravy ponuky. V online zložke nájdete taktiež kompletnú vzorovú dokumentáciu pre jednotlivé formy verejného obstarávania.

Sprievodná textová časť publikácie obsahuje najdôležitejšie právne predpisy SR a EÚ a vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, výklad zákona o verejnom obstarávaní. Samostatná kapitola je venovaná postupom vo verejnom obstarávaní a postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní. Nechýbajú ani kapitoly týkajúce sa podmienok účasti, súťažných podkladov, povinností verejného obstarávateľa a obstarávateľa a revíznych postupov.

 

Najnovšie v tlačenej časti:

VĎAKA AKTUALIZÁCII ZÍSKATE INFORMÁCIE O :

 • debyrokratizačných opatreniach, na základe ktorých už uchádzači vo verejnom obstarávaní nie sú povinní predkladať doklady akými sú výpisy, odpisy a rôzne potvrdenia,
 • portáli oversi.gov.sk, ktorý slúži na poskytovanie výpisov, odpisov resp. potvrdení z registrov prostredníctvom informačného systému Centrálny systém referenčných údajov, na základe ktorého si orgán verejnej moci môže z portálu ľahko zabezpečiť rôzne potvrdenia o uchádzačovi,

Najnovšie v online zložke:

 • nájdete všetku dokumentáciu potrebnú k verejnej súťaži, akou je napr. prieskum trhu, záznam z vykonaného prieskumu trhu, zápisnica z miesta dodania predmetu zákazky, zoznam uchádzačov, zápisnica z otvárania ponuky, hodnotenie splnenia podmienok, zápisnica z vyhodnotenia ponúk, vyjadrenie k námietkam a iné.

 

Pre detailné informácie o produkte kliknite na Obsah.

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.
 

Výhody produktu:

 • Publikácia prináša aktuálne informácie o verejnom obstarávaní – čo je nové, čo sa mení, čo sa pripravuje.
 • Odborne a zrozumiteľne vykladá zákon, odkazuje na výkladové stanoviská a metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie.
 • Krok za krokom popisuje povinnosti, dáva praktické rady a odkazuje na príslušný paragraf v zákone.
 • V online zložke nájdete vzorové formuláre, dokumenty, harmonogramy, tabuľky na vyhodnotenie ponúk, zápisnice.

 

Komu je produkt určený:

Osobám v organizáciách verejnej sféry:

   • Pracovníkom štátnej správy a samosprávy - starostom, riaditeľom, vedúcim pracovníkom, zodpovedným za verejné obstarávanie
   • Zástupcom rozpočtových a príspevkových organizácií, škôl a zdravotníckych zariadení

 

Osobám v obchodných korporáciách:

   • Konateľom, riaditeľom a vedúcim manažérom obchodných spoločnosti, ktoré sa môžu uchádzať vo verejnej súťaži v pozícii uchádzačov
   • Zástupcom poradenských firiem, ktoré poskytujú konzultácie, poradenstvo a organizáciu verejného obstarávania
   • Zástupcom právnických a advokátskych kancelárií, ktoré riešia obchodné vzťahy vo verejnom obstarávaní

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje online zložku a sprievodnú textovú časť (formát A5). Publikácia je aktualizovaná na základe legislatívnych zmien a nových povinností. Výhody aktualizačného servisu si prečítajte tu.

 

 

Popis produktu:

Cieľom publikácie je poskytnúť užitočné informácie verejným obstarávateľom, obstarávateľom, ale aj uchádzačom.

Obstarávatelia nájdu v online zložke presné návody a postupy - krok za krokom od rozhodnutia o zákazke a spracovania súťažných podkladov až po vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy. Uchádzači tu získajú informácie na predkladanie ponuky, praktické rady a návody na prípravu dokladov a dokumentov, ktoré sú súčasťou prípravy ponuky. V online zložke nájdete taktiež kompletnú vzorovú dokumentáciu pre jednotlivé formy verejného obstarávania.

Sprievodná textová časť publikácie obsahuje najdôležitejšie právne predpisy SR a EÚ a vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, výklad zákona o verejnom obstarávaní. Samostatná kapitola je venovaná postupom vo verejnom obstarávaní a postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní. Nechýbajú ani kapitoly týkajúce sa podmienok účasti, súťažných podkladov, povinností verejného obstarávateľa a obstarávateľa a revíznych postupov.

 

Najnovšie v tlačenej časti:

VĎAKA AKTUALIZÁCII ZÍSKATE INFORMÁCIE O :

 • Aktualizované kapitoly o legislatíve a základných ustanoveniach podľa tzv. veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je účinná od 1. 1. 2019.
 • Doplnenie ďalších výnimiek uplatniteľných pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, resp. úprava už existujúcich výnimiek.
 • Úprava finančných limitov, ktoré sú dôležité z hľadiska zvolenia správneho postupu obstarávateľa pri zadávaní zákazky, koncesie či súťaže.

Najnovšie v online zložke:

 • Podlimitná zákazka bez využitia ET a bez EA

 

Pre detailné informácie o produkte kliknite na Obsah.

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

 

Výhody produktu:

 • Publikácia prináša aktuálne informácie o verejnom obstarávaní – čo je nové, čo sa mení, čo sa pripravuje.
 • Odborne a zrozumiteľne vykladá zákon, odkazuje na výkladové stanoviská a metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie.
 • Krok za krokom popisuje povinnosti, dáva praktické rady a odkazuje na príslušný paragraf v zákone.
 • V online zložke nájdete vzorové formuláre, dokumenty, harmonogramy, tabuľky na vyhodnotenie ponúk, zápisnice.

 

Výhody Prémiovej verzie

   • Online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • Fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • Pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia

 

Komu je produkt určený:

Osobám v organizáciách verejnej sféry:

   • Pracovníkom štátnej správy a samosprávy - starostom, riaditeľom, vedúcim pracovníkom, zodpovedným za verejné obstarávanie
   • Zástupcom rozpočtových a príspevkových organizácií, škôl a zdravotníckych zariadení

Osobám v obchodných korporáciách:

   • Konateľom, riaditeľom a vedúcim manažérom obchodných spoločnosti, ktoré sa môžu uchádzať vo verejnej súťaži v pozícii uchádzačov
   • Zástupcom poradenských firiem, ktoré poskytujú konzultácie, poradenstvo a organizáciu verejného obstarávania
   • Zástupcom právnických a advokátskych kancelárií, ktoré riešia obchodné vzťahy vo verejnom obstarávaní

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje online prístup pomocou aplikácie FlippingBook, online zložku a sprievodnú textovú časť (formát A5). Publikácia je aktualizovaná na základe legislatívnych zmien a nových povinností. Výhody aktualizačného servisu si prečítajte tu.

Obsah produktu:

 

Obsah tlačenej publikácie:

 

 A         Legislatíva

 

A 1      Aktuálna právna úprava

A 2      Členenie zákona o verejnom obstarávaní

A 3      Súvisiace právne predpisy

A 4      Prebrané právne záväzné akty a Nariadenia Európskej únie

A 5      Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ďalšie zdroje informácií

A 6      Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní

 

B         Základné ustanovenia

 

B 1      Predmet úpravy, základné pojmy, zákazka

B 2      Finančné limity

B 3      Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky

B 4      Povinné osoby

B 5      Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní, príležitostné spoločné

           obstarávanie, cezhraničné obstarávanie

B 6      Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania

B 7      Odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní

B 8      Dôvernosť informácií

B 9      Konflikt záujmov

B 10    Komunikácia

B 11    Rámcová dohoda

B 12    Elektronizácia verejného obstarávania

 

C         Postupy vo verejnom obstarávaní a postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní

 

C 1      Postupy

C 2      Zákazky s nízkou hodnotou

 

C3       Podlimitné zákazky

3.1       Spôsoby zadávania podlimitných zákaziek

3.2       Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska

3.3       Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

 

C 4      Nadlimitné zákazky

4.1       Postupy pri nadlimitných zákazkách

4.2       Verejná súťaž

4.3       Užšia súťaž

4.4       Rokovacie konanie so zverejnením

4.5       Priame rokovacie konanie

4.6       Súťažný dialóg

4.7       Dynamický nákupný systém

4.8       Inovatívne partnerstvo

 

D         Podmienky účasti

 

D1       Určenie podmienok účasti a vyhodnotenie ich splnenia

D2       Osobné postavenie a zoznam hospodárskych subjektov

D3       Register partnerov verejného sektora

D3.1     Zákonná úprava

D3.2     Definície zákona o registri partnerov verejného sektora

D3.3     Údaje zapísané v registri, registrácia a sankcie

D3.4     Vzory podaní podľa zákona o registri partnerov verejného sektora

D3.5     Zákon o verejnom obstarávaní a register partnerov verejného sektora

D3.6     Elektronický kontraktačný systém a ďalšie informácie o registri

D4       Finančné a ekonomické postavenie

D5       Technická alebo odborná spôsobilosť

D6       Jednotný európsky dokument

 

E         Súťažné podklady a kritériá na vyhodnotenie ponúk

 

E1       Súťažné podklady

E2       Kritériá na vyhodnotenie ponúk

 

F         Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa

 

F1       Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa

F2       Evidencia referencií

F3       Dostupnosť dokumentov a profil verejného obstarávateľa a obstarávateľa

F3.1    Dostupnosť dokumentov k verejnému obstarávaniu

F3.2    Povinnosti uverejniť informácie a dokumenty v profile

F4       Dokumentácia z použitého postupu verejného obstarávania

F5       Informačné a zverejňovacie povinnosti verejného obstarávateľa

F5.1     Verejná súťaž s dvojobálkovým systémom

F5.2     Reverzná verejná súťaž   

 

G         Revízne postupy

 

G1       Formy revíznych postupov

G2       Žiadosť o nápravu

G3       Ex ante posúdenie

G4       Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného

G5       Správne delikty

 

Obsah CD:

Obsah CD

 

Ing. Adriana Hrivnáčiková

Adriana Hrivnáčiková pôsobila na ŽSR, Ministerstve Financií SR a Ministerstve vnútra SR.

Ing. Eva Dorociaková

JUDr. Jana Keštefranová

Mgr. Veronika Ivaničová

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 225 EUR
169 EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/pqas-demo/ 

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

225 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout