Aktuálně

5 tipov ako na bezproblémovú spoluprácu so živnostníkmi

5 tipov ako na bezproblémovú spoluprácu so živnostníkmi

19. 9. 2022

Spolupracujete, či prípadne ešte len uvažujete o spolupráci so živnostníkmi? Ako sa legislatíva díva na takúto spoluprácu a na čo máte nárok? Čo všetko je potrebné zabezpečiť a ako prideľovať živnostníkom prácu? Zistite ako funguje pracovnoprávny a obchodnoprávny vzťah a aké sú medzi nimi rozdiely.

Viete, ako správne nakladať s odpadmi v stavebníctve?

Viete, ako správne nakladať s odpadmi v stavebníctve?

30. 8. 2022

Odpady zo stavby a demolácie sú neustálou témou diskusií v oblasti stavebníctva. Stavebníci často nevedia ako tento odpad likvidovať a jeho recyklácia nie je jednoduchá. Ako teda likvidovať stavebný odpad tak, aby boli zachované všetky legislatívne požiadavky?

Od 1.8.2022 sa mení Zákonník práce

Od 1.8.2022 sa mení Zákonník práce

8. 6. 2022

S účinnosťou od 1. augusta 2022 možno očakávať rozsiahlejšie zmeny zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov. Tieto zmeny reflektujú novoprijaté smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). Účelom Smerníc je zlepšiť pracovné podmienky podporou transparentnejšieho a prevídateľnejšieho zamestnávania a zároveň zaistiť prispôsobivosť trhu práce a uľahčiť zosúladenie pracovného a rodinného života zamestnancom, ktorí sú rodičmi alebo osobami s opatrovateľskými povinnosťami (tzv. work-life balance).

ÚRSO pomáha pri rastúcich cenách: Stačí to!?

23. 5. 2022

ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) vypracoval odpovede na najčastejšie otázky nových skupín zraniteľných odberateľov. Sú nimi predstavitelia samospráv, jednotlivých miest a obcí, ale aj priamo riaditelia sociálnych
zariadení, domovov seniorov, či zástupcovia bytových spoločenstiev, ktoré prevádzkujú vlastné kotolne.

Novela zákona o finančnej kontrole 2022

Novela zákona o finančnej kontrole 2022

14. 4. 2022

Od 1.3.2022 platí významná novela Zákona o finančnej kontrole a audite. Ako sa premietnu nové= pravidlá do praxe vašej organizácie ? Čo sa vlastne mení a prečo bola táto novela nevyhnutná? Aké argumenty má štát?

Manažérske zručnosti: Ako byť majster či predák a manažér zároveň

Manažérske zručnosti: Ako byť majster či predák a manažér zároveň

4. 4. 2022

Od líniových manažérov sa očakáva, že firemné ciele pretransformujú, zreteľne odkomunikujú a hlavne zabezpečia ich splnenie prostredníctvom svojich ľudí.

Zneužívanie pravidiel verejného obstarávania čakajú ďalšie zmeny

Zneužívanie pravidiel verejného obstarávania čakajú ďalšie zmeny

8. 2. 2022

Postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania by sa malo zefektívniť. Odstrániť by sa mohlo zložité znalecké dokazovanie škody pri trestnom čine machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Povinná registrácia na DPH: Nezabúdajte kontrolovať obrat!

Povinná registrácia na DPH: Nezabúdajte kontrolovať obrat!

10. 12. 2021

Povinnú registráciu tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4 ods. 1 zákona o DPH v nadväznosti na dosiahnutie obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona o DPH.

Správcovia budov pozor: Nezmeškajte povinné lehoty revízii elektrických spotrebičov a náradia!

Správcovia budov pozor: Nezmeškajte povinné lehoty revízii elektrických spotrebičov a náradia!

8. 11. 2021

Čo je predmetom revízie elektrických spotrebičov či náradia a ako často ju treba vykonávať? Ako sa delia tieto spotrebiče?

Elektronický archív je tu! Skladovanie účtovných dokladov sa digitalizuje

Elektronický archív je tu! Skladovanie účtovných dokladov sa digitalizuje

25. 10. 2021

Podnikatelia už nebudú musieť doklady uchovávať v papierovej podobe. Dokumenty sa budú archivovať len v elektronickej podobe. Ministerstvo financií SR sa rozhodlo výrazne zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva vo viacerých oblastiach. Rezort pripravil novelu zákona, ktorou reaguje na aktuálne trendy v digitalizácii. Pozitívna zmena prichádza hlavne v archivácii účtovníctva.

Kedy sa nemusí vykonávať základná finančná kontrola?

Kedy sa nemusí vykonávať základná finančná kontrola?

6. 10. 2021

Finančná operácia sa overuje finančnou kontrolou v celom jej priebehu až do momentu dosiahnutia všetkých stanovených cieľov alebo splnenia udržateľnosti finančnej operácie alebo jej časti. Z dôvodu zabezpečenia ochrany verejných financií je dôležité vytvoriť a zabezpečiť efektívny a účinný systém verejnej vnútornej kontroly, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je finančné riadenie, za ktoré zodpovedná štatutárny orgán orgánu verejnej správy. Jedným z hlavných predpokladov účinného systému finančnej kontroly je zabezpečenie potrebnej výmeny informácií o nedostatkoch v jednotlivých fázach nepretržitého kontrolného procesu.

Viacerí zamestnanci sa dopytujú na správnosť výkonu základnej finančnej kontroly spravidla v prípade aktuálnej mimoriadnej situácie, práce z domu, či práce v skrátenom pracovnom čase.

Čo by ste mali vedieť o rozvrhovaní pracovného času zamestnancov školy?

29. 9. 2021

Pracujete v školstve a poznáte naozaj všetky podmienky odmeňovania a rozvrhovania zamestnancov školy? Čo musíte dodržiavať pri čerpaní náhradného voľna? Aké sú náležitosti pri exkurzii alebo školskom výlete? Darí sa Vám rozdeľovať prácu nadčas skutočne spravodlivo?

ŠVP v materskej škole pre rok 2021/2022

ŠVP v materskej škole pre rok 2021/2022

20. 9. 2021

Riadite sa vo Vašej MŠ podľa školského vzdelávacieho programu? Máte finančnú gramotnosť zapracovanú vo vašich ŠVP? Viete, v akom dokumente vydáva Ministerstvo školstva informáciu v oblasti podpory rozvoja sociálnej a finančnej gramotnosti?

Odvodové a dôchodkové novinky hlavne nielen pre dôchodcov!

Odvodové a dôchodkové novinky hlavne nielen pre dôchodcov!

14. 9. 2021

Ministerstvo práce chystá ďalšiu zmenu v odvodoch, tentokrát pre študentov a dôchodcov. Tieto dve skupiny by si mali od roku 2022 zarobiť viac, a to z dôvodu zvýšenia sumy oslobodenej od odvodov. Meniť sa však bude aj príspevok na dieťa alebo odvody do sociálnej poisťovne!

Minimálna korporátna daň 15% pre prepojené firmy

Minimálna korporátna daň 15% pre prepojené firmy

16. 8. 2021

Prepojenosť firiem a nadnárodných korporácií má za následok, že niektoré štáty prichádzajú ročne o milióny eur na korporátnej dani. Uvedomujú si to aj predstavitelia 20 najsilnejších štátov sveta, tzv. G20, ktorí sa stretli začiatkom júla v Benátkach. Hlavnou témou bola harmonizácia daní naprieč globálnou ekonomikou.

Aplikačné problémy v stavebníctve pri zmluvách o dielo

Aplikačné problémy v stavebníctve pri zmluvách o dielo

20. 7. 2021

Vo všeobecnosti platí, že drvivá väčšina uzatvorených zmlúv o dielo používaných v stavebníctve, pochádza z akýchsi stručných vzorov stiahnutých z voľne dostupných webových portálov, resp. ide o štandardné a všeobecné objednávkové formuláre na zákazky. Je zrejmé, že potom takéto vzorové zmluvy, resp. objednávkové formuláre v sebe zahŕňajú len základné zákonné náležitosti pre dodržanie zmluvnej formy zmluvy o dielo. Sú natoľko všeobecné, aby potom žiadna zmluvná strana, predovšetkým zhotoviteľ, nemala prílišné výhrady pred podpisom
takto vyhotovenej zmluvy.

Aké sú najčastejšie príčiny problémov pri integrácii žiakov so ŠVVP?

Aké sú najčastejšie príčiny problémov pri integrácii žiakov so ŠVVP?

30. 6. 2021

Situácia v školách, v ktorých prebiehajú integračné procesy žiakov so ŠVVP, je rôzna. Jednou z tém častých diskusií je proces integrácie, tvorba IVVP a forma hodnotenia integrovaných žiakov. Názory pedagogických zamestnancov i rodičov sa často rozchádzajú. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa integrovaných žiakov prinášajú aj problémy v zosúladení ich hodnotenia. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhov škôl.

Hrozba kybernetických útokov v samospráve je neúnosná

Hrozba kybernetických útokov v samospráve je neúnosná

22. 6. 2021

Odborníci z IT sektora sú znepokojení! mestá a obce nemajú na kybernetickú bezpečnosť dostatok financií ani odborných znalostí a údaje občanov môžu byť zneužité prakticky kedykoľvek. Hackeri sa už dávno nezameriavajú iba na banky, poisťovne či podnikateľské giganty  - vo veľkom útočia na samosprávu!

Podnikateľský pesimizmus je preč. Dôvera odvetví v ekonomiku dosiahla trojročné maximum

Podnikateľský pesimizmus je preč. Dôvera odvetví v ekonomiku dosiahla trojročné maximum

5. 5. 2021

Uvoľňovanie ekonomických opatrení a otváranie prevádzok počas apríla 2021 výrazne zvýšilo dôveru vo všetkých sledovaných odvetviach. Hodnoty indikátorov dôvery v jednotlivých odvetviach výrazne rástli v porovnaní s marcom 2021 aj medziročne. Index ekonomického sentimentu dokonca dosiahol najvyššiu hodnotu od marca 2018. Index spotrebiteľskej dôvery trend optimistického vnímania ekonomiky taktiež potvrdzuje a približuje sa hodnotám spred pandémie.

Ktoré dokumenty musíte predložiť pri kontrole z Inšpektorátu práce?

Ktoré dokumenty musíte predložiť pri kontrole z Inšpektorátu práce?

5. 3. 2021

Každý rok vykoná Inšpektorát práce na Slovensku až 20 000 kontrol! Inšpektori sa ohlásiť nemusia a majú pomerne široké právomoci. Tento počet kontrol sa zásadne zvýšil po novele zákona v súvislosti s prácou na tzv ,,homeoffice". Viete, aké dokumenty musíte vedieť predložiť pri takejto neohlásenej kontrole?

Čo zmenil brexit od 1. januára 2021?

Čo zmenil brexit od 1. januára 2021?

27. 1. 2021

Od 1. januára 2021 sa medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom končí voľný pohyb pracovníkov. Znamená to, že prístup občanov SR na trh práce Spojeného kráľovstva bude od 1. 1. 2021 regulovaný jeho vnútroštátnou legislatívou. A naopak prístup občanov Spojeného kráľovstva na slovenský trh práce bude regulovaný vnútroštátnou legislatívou SR, prípadne právom EÚ, rovnako ako v prípade ostatných štátnych príslušníkov tretích krajín.

Google dostal rekordnú pokutu za porušenie GDPR

Google dostal rekordnú pokutu za porušenie GDPR

27. 1. 2021

Francúzsky úrad pre ochranu osobných údajov CNIL udelil v decembri 2020 spoločnosti Google pokutu neuveriteľných 100 miliónov eur, za porušenie pravidiel pre sledovanie internetovej reklamy, takzvaných cookies. Pokuta predstavuje doposiaľ najvyššiu pokutu, akú kedy tento úrad udelil. Pre porušenie rovnakých pravidiel dostal pokutu tiež internetový predajca Amazon, vo výške 35 miliónov eur.

Druhé „kilečko“ obsahuje 469 návrhov opatrení

Druhé „kilečko“ obsahuje 469 návrhov opatrení

13. 1. 2021

Ministerstvo hospodárstva SR predstavilo „kilečko 2“, ktoré predstavuje balík 469 návrhov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Návrhy boli vybrané z viac ako 2500 podnetov, ktoré posielala verejnosť aj samotní podnikatelia. Aká bude definitívna podoba kilečka 2 prebehnú rokovania ministerstva hospodárstva s ostatnými rezortmi. V priebehu tohto roka by sa mali dostať do praxe.

Zmena minimálnej mzdy od 1. 1. 2021

Zmena minimálnej mzdy od 1. 1. 2021

13. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 platí novela Zákona o minimálnej mzde a Zákonníka práce. Suma mesačnej minimálnej mzdy sa od 1. 1. 2022 určí ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy namiesto 60 %.

Nový európsky portál s informáciami o obchodovaní mimo EÚ

Nový európsky portál s informáciami o obchodovaní mimo EÚ

11. 11. 2020

Zorientovať sa v pravidlách obchodovania s krajinami mimo EÚ pomôže nový európsky portál Access2Markets, ktorý spravuje Európska komisia.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout