Povinná registrácia na DPH: Nezabúdajte kontrolovať obrat!

10. 12. 2021

Povinnú registráciu tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4 ods. 1 zákona o DPH v nadväznosti na dosiahnutie obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona o DPH.

 

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

To znamená, že pri povinnej registrácii musia byť splnené 2 podmienky: 1. Žiadateľ o registráciu - fyzická osoba alebo právnická osoba usadená v SR, je zdaniteľnou osobou, t.j. vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH. 2. Výška dosiahnutého obratu za posledných najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov je 49 790 eur a viac.

Príklad: Je právnická osoba povinná podať žiadosť o registráciu už v máji 2019, keďže jej obrat k 30.04.2019 je 65 000 eur alebo ešte nemusí podať žiadosť o registráciu, pretože neuplynulo 12 kalendárnych mesiacov, za ktoré sa počíta obrat?

Riešenie: Ak právnická osoba dosiahla obrat skôr, ako je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH už po dosiahnutí obratu, t.j. v danom prípade do 20.5.2019.

Ako sa na finančnú kontrolu pripraviť aktuálne sa dozviete na konferencii Daňová kontrola na DPH: Ako sa úspešne brániť

Pre viac informácií a možnosť objednať kliknite SEM!