Zážitkové soft skills tréningy pre Vás!

Zážitkové soft skills tréningy pre Vás!

Nesťažujte sa na školy. Ľudí si radšej vychovajte sami!

Mäkké zručnosti (anglicky Soft skills) sú ľudské zručnosti v oblasti správania, sú tiež známe ako interpersonálne zručnosti. Sú to schopnosti ľudí: komunikovať, spoločne pracovať, konať, riešiť konflikty, organizovať, rozhodovať a podobne. Zároveň sú neoddeliteľnou súčasťou požiadaviek firmy na pracovné miesto, teda požiadaviek na odbornú spôsobilosť vykonávať určitú profesiu. Ich meranie je ťažšie ako u odborných zručností, ale možno ich počas prijímacieho konania tiež preveriť.

Autor:

Mäkké zručnosti alebo soft skills programy sú tréningy zamerané na zručnosti zamestnanca, ktoré napomáhajú nielen v profesijnom, ale aj osobnostnom raste.

Ide o nástroje, ako sú: rozvoj verbálnej a neverbálnej komunikácie, riešenie konfliktov, vedenie a riadenie ľudí a mnohé iné, ktoré sú vhodné najmä pre vrcholové stupne riadenia.

Tieto nástroje sú čoraz viac vyžadované a uprednostňované vo výberových pracovných konaniach. Je to pochopiteľné, že v súčasnosti sú kreativita, tímové a analytické myslenie vysoko hodnotené.

Moderná komunikácia už prebieha na princípe neosobného, neverbálneho a nevizuálneho vzťahu. Niekedy ani neviete, či komunikujete s počítačom alebo reálnou osobou. Je to pre vás zaujímavé? Zachovať profesionálne správanie je nutnosť, avšak vytvárať si vzťahy je naša prirodzená potreba.

Vytvorili sme pre Vás 11 najuniverzálnejších tém, ktoré sú nastavené tak, aby ste získané vedomosti a skúsenosti mohli využiť v pracovnej či súkromnej sfére. Nejde o zručnosti, ale najmä o skúsenosti, ktoré sa nedajú naučiť, ale môžeme ich efektívne rozvíjať.

Vhodné pre každého, bez ohľadu na vek a profesijné zameranie!

Vyberte si tému a neváhajte nás kontaktovať!

 

Téma č.1: Asertivita

Cieľom seminára je asertivita. Asertivita je veľmi účinný a rokmi overený prístup, ktorý má široké uplatnenie pri jednaní, správaní, riešení konfliktov, vyjednávaní či pri obchodných zručnostiach. Účastníci sa na tomto kurze oboznámia so základnými aspektami asertívneho správania a budú si ich môcť vyskúšať v nácviku modelových situácií.

Odporúčaný obsah školenia:

 • Pochopenie pojmu asertivita
 • Agresívne a pasívne jednania
 • Skrytá agresivita
 • Ako komunikovať tak aby to bolo asertívne
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Vznik informačných šumov
 • Ako asertívne riešiť konflikty
 • Manipulácia
 • Kontramanipulatívne techniky
 • Ako vedieť povedať nie
 • Stratégie riešenia konfliktov
 • Spúšťacie mechanizmy konfliktov
 • Ako odmietnuť aby sa druhí neurazili
 • Kedy sa asertivita dá použiť a kedy nie
 • Asertívne desatoro
 • Asertívne ľudské práva
 • Asertívne formy správania
 • Asertívne komunikačné techniky

Téma č.2: Komunikačné zručnosti

Cieľom seminára je rozvinúť vedomosti o zákonitostiach efektívnej komunikácie. Naučiť sa zvládať náročné komunikačné situácie. Vyskúšať si nové komunikačné modely a získať spätnú väzbu na svoj komunikačný prejav. Naučiť sa využívať špecifické komunikačné prvky pri komunikácii.

Odporúčaný obsah školenia:

 • Komunikácia a komunikačné zručnosti v práci
 • Základy verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • Odhadovanie gest, mimiky a postojov pri neverbálnej komunikácii
 • Argumentácia a presviedčanie
 • Aktívne počúvanie a jeho prvky
 • Empatia a dôvera v komunikačnom vzťahu
 • Kontramanipulatívne techniky
 • Efektívne komunikačné metódy
 • NeuroLingvistické programovanie
 • Odstraňovanie komunikačných šumov
 • Typológia komunikačných partnerov
 • Rétorika
 • Zvládanie konfliktných a stresových situácií
 • Zvyšovanie sústredenia pri komunikácii

Téma č.3: Ako riešiť konflikty

Cieľom seminára je naučiť účastníka základným stratégiám zvládania konfliktov a tieto stratégie si potom v modelových situáciách nacvičiť. Taktiež dostane možnosť analyzovať vlastné konfliktné situácie, identifikovať ich príčiny a nájsť spôsoby ako konfliktom v osobnom a pracovnom živote predchádzať.

Odporúčaný obsah školenia:

 • Hľadanie zdrojov konfliktov
 • Ako vybudovať vnútornú odolnosť voči konfliktom
 • Ako sa nenechať zatiahnuť do konfliktu
 • Diagnostikovanie potenciálne nebezpečných konfliktných situácií
 • Prejavy konfliktov v prežívaní a správaní
 • Konflikty doma a v práci
 • Predpríprava na zvládnutie konfliktu
 • Stratégie zvládanie konfliktov
 • Prevencia konfliktov
 • Typy ľudí a riešenie konfliktov
 • Kontramanipulačné stratégie
 • Využívanie asertivity na zvládanie konfliktov
 • Prvky nenásilnej komunikácie pri riešení konfliktov
 • Rolové hry na nácvik zvládania konfliktných situácií

Téma č.4: Vyjednávanie

Cieľom seminára je osvojiť si poznatky a zručnosti umožňujúce zvládnuť vyjednávací proces. Po ukončení kurzu bude vedieť účastník poznať základné stratégie na vedenie vyjednávacieho pohovoru.

Odporúčaný obsah školenia:

 • Vyjednávacia komunikácia
 • Ako budovať empatiu vo vyjednávaní?
 • Koncepty dôležité pre vyjednávanie
 • Vyjednávacie štýly
 • Minimálny a maximálny zisk pri vyjednávaní
 • Typológia vyjednávača
 • Základné predpoklady úspešného vyjednávacieho/rokovacieho procesu
 • Vyjednávacie formulácie
 • Vyjednávacie stratégie – (spôsoby správania, výrazové prostriedky, reakcie druhej
 • strany, dopad na vzťahy…)
 • Zvládanie nečistých trikov
 • Odhadovanie neverbálnej komunikácie
 • Čo znamená out of box myslenie vo vyjednávaní
 • Manipulácia a anti manipulácia vo vyjednávaní

Téma č.5: Zvládanie stresu

Cieľom seminára je spoznať a vedieť účinne a tvorivo využívať nástroje a metódy vyrovnávania sa so stresovými situáciami.

Odporúčaný obsah školenia:

 • Čo je záťaž a stres
 • Ako tvorivo riešiť záťažové situácie
 • Hľadanie individuálneho štýlu riešenia záťažových situácií
 • Rozvíjanie sebaovládanie
 • Ako si vybudovať antistresové prostredie
 • Ľudia ako základné stresory
 • Ako budovať pozitívne emócie
 • Ako zvládať konflikty s ľuďmi
 • Vyhýbanie sa negatívnym vplyvom
 • Budovanie mentálnej kondície
 • Riešeniu syndrómu vyhorenia
 • Psychohygiena a relaxácia
 • Základné relaxačné techniky

Téma č.6: Prezentačné zručnosti

Cieľom seminára je osvojiť si poznatky a zručnosti umožňujúce získať si poslucháčov, a tak úspešne presadzovať myšlienky či predávať produkty a služby.

Odporúčaný obsah školenia:

 • Video analýza špičkových prezentácií
 • Príprava na prezentáciu
 • Ako získať sebadôveru a stratiť trému
 • Ako navodiť dobrý prvý dojem
 • Základné zložky verbálnej a neverbálne komunikácie
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Umenie komunikovať efektívne
 • Vhodná voľba témy
 • Znalosť publika a typológia poslucháča
 • Verbálne zložky prezentácie
 • Ako zaujať hneď na začiatku
 • Určenie cieľových výstupov z prezentácie
 • Využívanie osvedčených nástrojov prezentácie na udržania pozornosti publika
 • Ako dobre navrhnúť Power Pointovú prezentáciu
 • Efektívne využívanie didaktickej techniky
 • Ako zvládnuť neočakávané situácie pri prezentovaní
 • Ako sa naučiť improvizovať
 • Ako zvládnuť komplikovaných účastníkov
 • Správne postavenie argumentácie a argumentov
 • Komunikácia ako nevyhnutnosť
 • Prostriedky vytvárajúce dobrú prezentáciu
 • Najčastejšie chyby v dobrej prezentácii a ako sa ich vyvarovať

Téma č.7: Obchodnícke zručnosti

Cieľom seminára je poskytnúť obchodníkom prehľad o zručnostiach využívaných v praxi obchodníka, a zároveň natrénovať základné zručnosti obchodníka, tak aby obchodníci vďaka novonadobudnutým skúsenostiam boli úspešnejší v predaji a tým prispeli k pozitívnemu ekonomickému výsledku spoločnosti.

Odporúčaný obsah školenia:

I.Blok -Komunikácia

 • Komunikácia a komunikačné zručnosti
 • Základy verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • Argumentácia a presviedčanie ako obchodnícka zručnosť
 • Fázy predajného procesu
 • Efektná a efektívna prezentácia ponuky
 • Hľadanie zákazníckych potrieb
 • Motivácia zákazníka k nákupu

II.Blok-Obchodné jednanie

 • Ovplyvňovanie nákupného správania
 • Vyjednávanie
 • Zručnosti potrebné pre efektívne vyjednávanie
 • Predajná psychológia
 • Zvládanie zákazníckych námietok
 • Typológia zákazníka- spôsoby jednania s jednotlivými typmi

III.Blok

 • Diagnostika silných a slabých stránok klienta/zákazníka
 • Vzbudenie a využívanie nákupných signálov
 • Zvládanie stresových a konfliktných situácií
 • Zvládanie konfliktných a „ťažkých“ zákazníkov
 • Vyjednávanie – hľadanie kompromisných riešení v problematických situáciách

Téma č.8: Work Life Balance

Cieľom seminára je účastníkov oboznámiť zo zásadnými prvkami, toho čo sa skrýva za pojmom work life balance a naučiť ich základné prvky, techniky a princípy, ktoré potom budú môcť uplatňovať vo svojom pracovnom aj osobnom živote. Obsah kurzu vychádza z knihy Work Life Balance.

Odporúčaný obsah školenia:

I.Blok-Môj svet

 • Ako začať na sebe pracovať
 • Budovanie sebadisciplíny a sebareflexie
 • Ako si nájsť vo svojom živote rovnováhu
 • Kde hľadať príčiny nerovnováhy
 • Ako si upratať vo svojom živote
 • Ako sa zbaviť starých vecí a nechať do života prúdiť energiu
 • Ako si nájsť čas len sám pre seba
 • Ako poraziť žrútov času
 • Ako budovať uspokojivé medziľudské vzťahy
 • Ako riešiť konflikty
 • Ako budovať dôveru a porozumenie vo vzťahoch

II.Blok-Moje vnútro

 • Ako si v sebe poupratovať
 • Princípy a zásady zvládania stresu
 • Relaxačné a meditačné techniky
 • Hľadanie ticha
 • Rozbíjanie rutín a zvykov
 • Ako sa nenechať vytočiť
 • Ako získať odstup a nadhľad
 • Ako sa naučiť správne oddychovať
 • Skrytá moc ničnerobenia

III.Blok-Moja práca

 • Ako sa osamostatniť a začať pracovať predovšetkým pre seba
 • Hľadanie zmyslu v pracovnej činnosti
 • Ako sa brániť syndrómu vyhorenia
 • Ako si zorganizovať čas v práci
 • Ako byť skutočne výkonný
 • Ako urobiť viac za menej času a dostať za to aj viac zaplatené
 • Ako sa stať skutočným profesionálom

Téma č.9: Sebariadenie

Cieľom seminára je sprostredkovať účastníkom najmodernejšie poznatky, triky a postupy ako zvládnuť umenie self managementu a uchopiť pevne do vlastných rúk vlastný sebarozvoj vo všetkých kľúčových oblastiach nášho života.

Odporúčaný obsah školenia:

 1. Základné princípy sebariadenie
 • Prečo sa venovať sebariadeniu
 • Intuitívny a analytický prístup k sebariadeniu
 • Nastavenie základné procesu sebariadenia
 • Čaro automatizácie
 • Princíp minimalizmu pri sebariadení
 • Budovanie nových zvykov a návykov
 1. Časové hacky
 • Zvládanie času ako najdôležitejšieho zdroja
 • Princípy a techniky šetriace čas
 1. Priestor v ktorom žijeme
 • Ako si upratať v práci aj doma-výkonnosť vďaka ergonómii
 1. Hackovanie vlastného organizmu
 • Ako pracovať s fyzickou energiou
 • Ako hacknúť výkonnosť
 • Ako lepšie spať
 • Dôležitosť otužovania a intermittent fastingu (prerušovaného hladovania)
 • Ako hacknúť stravovanie
 1. Ako si vylepšiť vzťahy
 • Práca so vzťahmi a sociálnymi štruktúrami
 • Komunikačné zručnosti
 • Riešenie konfliktov

Téma č.10: Time management a produktivita

Úžitok z kurzu: Budete vedieť kde máte šancu ušetriť nejaký čas a tým sa postupne prepracovať k efektívnejšiemu vynakladaniu zdrojov ktoré máte k dispozícii-energiu, čas aj peniaze.

Odporúčaný obsah školenia:

 • Časový audit dňa
 • Diagnostika tzv. žrútov času
 • Time managementy 3 a 4 generácie
 • Paradigmy časového managementu
 • Plánovacie systémy
 • GTD Davida Allena
 • "Zen to done" prístup
 • Pomodoro technika
 • Disciplína a dôslednosť pri plánovaní
 • Budovanie sebadisciplíny
 • Osobný rozvojový plán
 • Určovanie priorít
 • Súlad medzi pracovným a osobným časom
 • Prekážky plynulého zvládania časovo náročných úloh
 • Efektívne vedenie porád
 • Zvládanie časového stresu
 • Systémy spracovania a triedenia informácií
 • Mobily a počítače ako pohlcovače voľného času
 • Získavanie oddychového času
 • Využívanie časových „dier“ na úsporu času

Téma č.11: Nenásilná komunikácia

Cieľom seminára je nenásilná komunikácia je moderným konceptom komunikačných zručností, ktoré sa využívajú práve v konfliktných a náročných komunikačných situáciách.

Odporúčaný obsah školenia:

 • Čo je nenásilná komunikácia
 • Aktívne počúvanie
 • Ako správne klásť otázky
 • Zložky zmeny osobnosti
 • 4 kroky procesu nenásilnej komunikácie
 • Hodnotenie a pozorovanie ako kľúčový aspekt pokročilej komunikácie
 • Proces nenásilnej komunikácie: pozorovanie, pocity, potreby, prosba
 • Vyjadrovanie pocitov
 • Vyjadrovanie potreby
 • Ako uľahčiť druhým vyjadrenie pocitu a potreby
 • Ako predchádzať vzniku konfliktu
 • Hľadanie kompromisu v konfliktných situáciách
 • Ako ovládať svoje emócie v ťažkej komunikácii
 • Ako sa v komunikácii zamerať na riešenie než na problém

 

Ďalšie odporúčané témy nájdete v časti:

Tréningové programy pre manažérov. Podrobnejšie informácie nájdete na našich webových stránkach.

 

Komu je interaktívne školenie určené:

Soft skills teda rozvojové programy sú určené pre všetky úrovne manažmentu vo všetkých typoch spoločností, pre vedúcich zamestnancov. Programy sa zameriavajú sa na komplexný rozvoj manažéra a na jeho vedomosti a zručnosti. Ďalej sú určené najmä špecialistom na vzdelávanie, HR špecialistom, personalistom, lektorom a školiteľom, zamestnancom zodpovedným za nastavenie procesu a obsahu vzdelávania vo firme. V neposlednom rade súrčené pre každého, kto chce v osobnom a profesijnom živote lepšie zvládať komunikáciu. Účastníci sa naučia riešiť konflikty, vyjednávať, argumentovať, porozumieť správaniu svojich komunikačných partnerov.

 

Čo znamená kurz šitý na mieru: 

Na mieru šité semináre organizujeme buď priamo v priestoroch klienta, alebo Vám priestor podľa Vašich požiadaviek zabezpečíme. Na firemných kurzoch máte možnosť priamej konfrontácie s lektorom, možnosť klásť otázky, na ktoré dostanete konkrétnu odpoveď a vyriešiť si svoje praktické problémy. Okrem toho máte možnosť upravovať obsah kurzu ešte pred jeho realizáciou, podľa potrieb Vašej firmy alebo organizácie. Lektori našich seminárov sú starostlivo vyberaní odborníci z praxe a predstavujú špičky vo svojich oboroch.

Poznámka: 

Cena Inhouse kurzu je vytváraná jedinečne, v spolupráci s klientom, zohľadňujúc jeho požiadavky, finančné a časové možnosti.

Pre objednanie kurzu na mieru kontaktujte nášho špecialistu pre inhouse kurzy a dohodnite si Vaše individuálne podmienky:

 

ThDr. Silvia Ďurechová, PhD.

E: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

T: 0948 152 442 

Ďalšie informácie:

Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu. 

PaedDr. Martin Prodaj

Lektor, školiteľ, kouč a konzultant.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout